Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 11: Giảm đi một số lần

CHÀO MỪNG CÁC
THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
Toán 3: Giảm đi 1 số lần

TaiLieu.VN


Toán
KIỂM TRA BÀI CŨ
Điền số vào ô trống

8
21

TaiLieu.VN

:2
:7

4
3


Gấp 7 lần

Gấp 6 lần

28

18


Tiết 36

TaiLieu.VN


GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN
Bài toán1: Hàng trên có 6 con thỏ. Số thỏ ở
hàng trên giảm đi 3 lần thì được số thỏ ở
hàng dưới. Tính số thỏ ở hàng dưới.
Hàng trên: 6 con thỏ
Hàng dưới: 6 : 3 = 2 ( con thỏ)
* Số con thỏ ở hàng trên giảm 3 lần thì được số
con thỏ ở hàng dưới.
TaiLieu.VN


Tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng
6 con
Hàngtrê
n
Hàng
dưới

TaiLieu.VN

? con


GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN
Bài toán 2: Đoạn thẳng AB có độ dài 8cm. Độ dài đoạn thẳng
AB giảm đi 4 lần thì được độ dài đoạn thẳng CD. Tính độ dài
đoạn thẳng CD

8 cm
A
C

Độ dài đoạn thẳng AB: 8 cm
B

2 cm

D

Độ dài đoạn thẳng CD: 8 : 4 = 2 (cm)

Độ dài đoạn thẳng AB giảm 4 lần thì được độ
dài đoạn thẳng CD.
TaiLieu.VN


GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN

Muốn giảm một số đi nhiều lần ta
chia số đó cho số lần.

TaiLieu.VN


GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN
Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần.

Thực hành
Bài 1. Viết (theo mẫu)
Số đã cho

12

48

36

24

Giảm 4
lần

12 :
4=3

48: 4 =12

36: 4 = 9

24: 4 = 6

Giảm 6
lần

12 :
6=2

48: 6 =8

36: 6 = 6

24: 6 = 4

TaiLieu.VN


- BÀI TẬP
- CHỮA

TaiLieu.VN

BÀI


Chữa bài
Bài 2. Giải bài toán
Chị Lan có 84 quả cam, sau khi đem bán thì số quả cam giảm
đi 4 lần. Hỏi chị Lan còn bao nhiêu quả cam?
Tóm tắt
84 quả

Có:
Còn lại:

? quả

Bài giải
Số quả cam còn lại là:
84 : 4 = 21(quả)

TaiLieu.VN

Đáp số: 21 quả cam


Chữa bài 3:
Tóm tắt
Xe máy
Ô tô

6 giờ

? giờ

Bài giải
Ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết số giờ
là:
6 : 2 = 3 (giờ)
TaiLieu.VN


Chữa bài 4
a) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 10 cm.
b) Chấm một điểm P trên đoạn thẳng AB sao cho độ
dài đoạn thẳng AP là độ dài đoạn thẳng AB giảm đi
5 lần.

TaiLieu.VN


Bài giải

A

TaiLieu.VN

P

B


Củng cố dặn dò
Muốn giảm đi một số lần ta làm thế nào ?
Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho
số lần
Về nhà học bài , làm bài tập SGK trang 37

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×