Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 11: Giảm đi một số lần

Toán:

Kiểm tra bài cũ

§iÒn sè vµo « trèng

8
21

TaiLieu.VN

:2
:7

4
3

Gấp 7 lần

Gấp 6 lần


28

18


Toán

GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN

TaiLieu.VN


Toán:
Ví dụ 1:

GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN

Hàng trên: 6 con gà
Hàng dưới : 66:3
: 3 == 2 ( con
gà)
Số con gà hàng trên giảm 3 lần thì được số con gà ở
hàng dưới
TaiLieu.VN


Toán:
GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN

Ví dụ 2

8cm

A

B
C ?

D

Độ dài đoạn thẳng AB:

8cm

Độ dài đoạn thẳng CD: 8 : 4 = 2 (cm)
Độ dài đoạn thẳng AB giảm 4 lần thì được độ dài
đoạn thẳng CD
TaiLieu.VN


S/37

Toán
GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN
Ví dụ 1:

Ví dụ 2:

8cm

A
C
Hàng dưới :6 : 3 =
2 (con
gà)
Số con gà hàng trên giảm 3 lần
thì được số con gà ở hàng dưới

B
D

Độ dài doạn thẳng CD :
8 : 4 = 2 (cm)
Độ dài đoạn thẳng AB giảm 4
lần thì được độ dài đoạn thẳng
CD

Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần
TaiLieu.VN


S/37

Toán
GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN
Bài 1 ( Làm theo mẫu )

Số đã cho

12

48

36

24

Giảm 44 lần 12 : 4 = 3 48 : 4 = 12 36 : 4 = 9 24 : 4 = 6
Giảm 66 lần 12 : 6 = 2 48 : 6 = 8 36 : 6 = 6 24 : 6 = 4

TaiLieu.VN


Toán:
GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN
Bài 2: Giải bài toán ( theo bài giải mẫu)
a)Mẹ có 40 quả bưởi, sau khi đem bán thì số bưởi
giảm đi 4 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi?
Tóm tắt

:
Còn lại :

40 quả

? quả
Bài giải ( mẫu )
Số quả bưởi còn lại là
40 : 4 = 10 ( quả )
Đáp số : 10 quả bưởi
TaiLieu.VN


Toán:
GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN
Bài 2: Giải bài toán ( theo bài giải mẫu)
a)Mẹ có 40 quả bưởi, sau khi đem bán thì số bưởi
giảm đi 4 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi?
Tóm tắt

:
Còn lại :

40 quả

? quả
Bài giải ( mẫu )
Số quả bưởi còn lại là
40 : 4 = 10 ( quả )
Đáp số : 10 quả bưởi
TaiLieu.VN


Tốn:
GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN


i tậ
p 2: Giả
i bà
i toá
n theo bà
i giả
i mẫ
u
b) Một cơng việc làm bằng tay hết 30 giờ nếu làm
bằng máy thì thời gian giảm 5 lần. Hỏi làm cơng việc
đó bằng máy hết mấy giờ ?
Tóm tắt:
Làm bằng tay
Làm bằng máy :

TaiLieu.VN

30giờ
?giờ

Bài giải
Thời gian làm cơng việc đó bằng máy là:
30 : 5 = 6 ( giờ )
Đáp số: 6 giờ


S/37

Toán
GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN

Bài 3: Đoạn thẳng AB dài 8cm.
a) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn
thẳng AB giảm đi 4 lần.
b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là độ dài đoạn thẳng
AB giảm đi 4cm.
8cm

A
C
M
TaiLieu.VN

B

2 cm
4 cm

D
N


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×