Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 5: Xăngtimét vuông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 3

TaiLieu.VN


Hãy nêu tên các cặp hình có diện tích bằng nhau.

A

B

C

Diện tích hình A bằng diện tích hình D.
Diện tích hình B bằng diện tích hình C.
TaiLieu.VN

DB

C

A
Câu nào đúng, câu nào sai?

TaiLieu.VN

D

a) DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c ABC lín
h¬n diÖn tÝch h×nh tø gi¸c ABCD.

S

hơn
b) DiÖn tÝch h×nh tam gi¸cbéABC
diÖn tÝch h×nh tø gi¸c ABCD.

Đ

c) DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c ABC
b»ng
diÖn tÝch h×nh tø gi¸c ABCD.

S


I .Giới thiệu Xăng – ti – mét vuơng :
- Để đo diện tích một hình khá nhỏ, ta phải dùng đơn vị đo
diện tích, chẳng hạn : xăng-ti-mét vuông.
1cm2

1cm

- Xăng-ti-mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh
dài 1cm.
-Ta viết tắt 1 xăng - ti – mét là 1 cm

TaiLieu.VN

- Muốn viết tắt 1 xăng – ti – mét vuông ta viết thêm số 2
nhỏ ở sau cm và hơi cao lên : 1cm2


TaiLieu.VN


1. Viết ( theo mẫu ) :
Đọc
Năm xăng-ti-mét vuông
Một trăm hai mươi xăng-ti-mét
vuông

Viết
5cm2

1500cm2
Mười nghìn xăng-ti-mét vuông
Một nghìn xăng-ti-mét vng
A.
B.
Một nghìn năm trăm xăng-ti-mét vng
C. 10 000cm2
D
TaiLieu.VN
120cm2


2.Viết vào chỗ chấm( theo mẫu ) :
Mẫu:

 Hình A gồm 6 ô vuông 1cm2

 Diện tích hình A bằng 6cm2
A

TaiLieu.VN

1cm2


 Hình A gồm ... 6ô vuông 1cm2

 Diện tích hình A bằng ..........
6cm2
B

TaiLieu.VN


So sánh diện tích hình A với diện tích hình B.

A

B

Diện tích hình A bằng diện tích hình B

TaiLieu.VN


So sánh diện tích hình A với diện tích hình B.

A

1cm

2

1cm

2

B

Diện tích hình A lớn hơn diện tích hình B

TaiLieu.VN


3. Tính ( theo mẫu ) :
Mẫu :

3cm2 + 5cm2 = 8cm2

a. 18cm2 + 26cm2 =

44cm2

40cm2 - 17cm2 =

23cm2

3cm2 x 2 = 6cm2
b. 6cm2 x 4 =
32cm2 : 4 =

TaiLieu.VN

24cm2
8cm2


4. Tờ giấy màu xanh có diện tích 300cm2 , tờ giấy màu đỏ có
diện tích 280cm2 . Hỏi tờ giấy màu xanh có diện tích lớn hơn
tờ giấy màu đỏ bao nhiêu xăng- ti-mét vuông ?

Tóm tắt:

Tờ giấy màu xanh: 300cm2
Tờ giấy màu đỏ

: 280cm2

Diện tích tờ giấy màu xanh
lớn hơn tờ giấy màu đỏ : …
cm2 ?
TaiLieu.VN

Diện tích tờ giấy màu xanh lớn
hơn diện tích tờ giấy màu đỏ là:
300 - 280 = 20 (cm2)
Đáp số: 20 cm2


TaiLieu.VN

1

2

3

4

5

9

10

11

12

13

14 15

17

18

19

20

21

22

25

26

27 28

6

29 30

7

8
16

23 24


Câu1: 1 Xăng – ti – một vuụng
viết là:
a. 1 cm
2
b. 1 cm

5
23
15
25
8
3
30
7
28
22
17
16
4
2
14
27
18
29
26
6
12
13
11
9
0
24
21
19
10
20
1
TaiLieu.VN


Câu 2: 5cm X 4 cú kết quả là :
2

2

2

a. 20cm

b. 21cm

5
23
15
25
8
3
30
7
28
22
17
16
4
2
14
27
18
29
26
6
12
13
11
9
0
24
21
19
10
20
1
TaiLieu.VN


Câu 3: Điền từ thích hợp vào
chỗ chấm.
Cơ quan vận chuyển máu đi
khắp cơ thể được gọi là cơ
quan....

5
23
15
25
8
3
30
7
28
22
17
16
4
2
14
27
18
29
26
6
12
13
11
9
0
24
21
19
10
20
1
TaiLieu.VN


Câu 4: Hình ảnh chính trong bài vẽ
theo đề tài "Trường em " là hình
ảnh nào dưới đây?
a. Ngôi nhà
b. Cánh đồng
c. Ngôi trường

5
23
15
25
8
3
30
7
28
22
17
16
4
2
14
27
18
29
26
6
12
13
11
9
0
24
21
19
10
20
1
TaiLieu.VN


Câu 5: Điền d / gi hay r vào chỗ
chấm trong câu sau:
Nước mắt chảy .......àn........ụa.

5
23
15
25
8
3
30
7
28
22
17
16
4
2
14
27
18
29
26
6
12
13
11
9
0
24
21
19
10
20
1
TaiLieu.VN


Câu 6: Trong các loài vật sau,

loài vật nào không sống trên
cạn:
a. Bò
b. Cá ngựa
c. Hươu sao
d. Thỏ

5
23
15
25
8
3
30
7
28
22
17
16
4
2
14
27
18
29
26
6
12
13
11
9
0
24
21
19
10
20
1
TaiLieu.VN


Câu 7: Điền thêm mỗi tiếng vào
một ô trống để được một câu
thành ngữ hoàn chỉnh:
Học
hành

5
23
15
25
8
3
30
7
28
22
17
16
4
2
14
27
18
29
26
6
12
13
11
9
0
24
21
19
10
20
1
TaiLieu.VN


Câu 8: Bài hát "Lớp chúng ta
đoàn kết" của tác giả nào?
a. Hoàng Long b. Hoàng Lân
c. Hoàng Vân

5
23
15
25
8
3
30
7
28
22
17
16
4
2
14
27
18
29
26
6
12
13
11
9
0
24
21
19
10
20
1
TaiLieu.VN

d. Mộng Lân


Câu 9: Hãy viết một phép cộng
có các số hạng bằng nhau và có
tổng bằng các số hạng.

5
23
15
25
8
3
30
7
28
22
17
16
4
2
14
27
18
29
26
6
12
13
11
9
0
24
21
19
10
20
1
TaiLieu.VN


Câu 10: Điền từ còn thiếu vào
chỗ chấm:
Trong phép chia hết, muốn tìm
ra số chia ta lấy số bị chia, chia
cho.....

5
23
15
25
8
3
30
7
28
22
17
16
4
2
14
27
18
29
26
6
12
13
11
9
0
24
21
19
10
20
1
TaiLieu.VN


Câu 11: Chọn từ thích hợp trong

ngoặc để điền vào chỗ chấm cho
phù hợp. (lính hay nính)
Núng...............

5
23
15
25
8
3
30
7
28
22
17
16
4
2
14
27
18
29
26
6
12
13
11
9
0
24
21
19
10
20
1
TaiLieu.VN


Câu 12: Đường sắt dành cho loại
phương tiện giao thông nào?
a. Tàu thuỷ
b. Tàu hoả
c. Máy bay

5
23
15
25
8
3
30
7
28
22
17
16
4
2
14
27
18
29
26
6
12
13
11
9
0
24
21
19
10
20
1
TaiLieu.VN


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×