Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 5: Xăngtimét vuông

BÀI GIẢNG TOÁN 3
CHƯƠNG 4 BÀI 5:
XĂNG-TI-MÉT
VUÔNG


Toán:
Kiểm tra bài cu:

P

Q

Hình P gồm bao nhiêu ô vuông ? Hình P gồm 11 ô vuông.
Hình Q gồm bao nhiêu ô vuông ? Hình Q gồm 10 ô vuông.

So sánh diện tích hình P với diện tích hình Q?
Diện tích hình P lôùn hơn diện tích hình Q


Toán:

Kiểm tra bài cu:


Toán: Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông

1 cm

Để đo diện tích ta dùng đơn vị đo diện tích, chaúng haïn
xăng-ti-mét vuông.

Diện tích hình vuông này là 1 xăng-ti-mét vuông
Ghi nhôù :
Xăng-ti-mét vuông
là diệnXăng-ti-mét
tích hình vuông
có cạnh
vuông
là gìdài
? 1 cm


Thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2011
Toán: Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông

1 cm2
1 cm

•Để đo diện tích ta dùng đơn vị đo diện tích, chaúng haïn
xăng-ti-mét vuông.

•Xăng-ti-mét vuông là diện tích hình vuông có
cạnh dài 1 cm.
•Xăng-ti-mét vuông được viết tắt là:

cm


Toán: Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông

cm

2
: xăng-ti-mét vuông

Năm xăng-ti-mét vuông :

cm

Ba mươi sáu xăng-ti-mét vuông :

5 cm2

36 cm2


Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
PBT

Luyện tập :

Bài tập 1: Viết (theo mẫu)

Đọc
Năm xăng-ti-mét vuông

Viết
5 cm2

Một trăm hai mươi xăng-ti-mét vuông

120 cm2

Một nghìn năm trăm xăng-ti-mét vuông

1500 cm2

Mười nghìn xăng-ti-mét vuông

10 000 cm2


Toán: Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
PBT

Bài tập 2: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)
•Hình B gồm...6
ô vuông 1 cm2
•Diện tích hình B
bằng...6 cm2

•Hình A gồm...6
ô vuông 1cm2
•Diện tích hình A
bằng...
6 cm2
A

1cm2

B

So Diện
sánh diện
tích hình
tích hình
A bằng
A với
diệndiện
tíchtích
hình
hình
B. B.


Toán: Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Bài tập 2: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

•Hình B gồm...
6
ô vuông 1cm2
•Diện tích hình B
bằng...6 cm2

•Hình A gồm...6
ô vuông 1cm2
•Diện tích hình A
bằng...6 cm2
A

1cm2

B

tích hình
A bằng
diệndiện
tíchtích
hình
B. B.
So Diện
sánh diện
tích hình
A với
hình

BT3


Toán: Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông

1 cm2

P

Q

Diện tích hình P là bao nhiêu ?

11 cm2

Diện tích hình Q laø bao nhiêu ?

10 cm2


Thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2011
Toán: Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
BC

Bài tập 3: Tính ( theo mẫu)

Maãu: 3 cm2 + 5 cm2 =
3 cm2 x 2 = 6 cm2
8 cm2
2
2
2
2
2
24
cm
b)
6
cm
x
4
=
44
cm
a) 18 cm + 26 cm =
40 cm – 17 cm = 23 cm
2

2

2

32 cm : 4 =
2

8 cm2

VỀ NHÀHãy xếp các đơn vị đo và các số đo
được viết đúng vào vị trí thích hợp:
Dieän tích

2 cm2

cm2

Ñoä daøi

cm

cm2

cm2

2 cm


Thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2011
Toán: Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông

Bài tập 4 : Tờ giấy màu xanh có diện tích 300 cm2 ,
tờ giấy màu đỏ có diện tích 280 cm2 .
Hỏi
tờ giấy màu xanh có diện tích lớn hơn diện tích tờ
giấy màu đỏ bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?


A

4 cm

B

3 cm

1 cm2

C

D

BÀI SAU:
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×