Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 10: Bảng chia 7

1
TaiLieu.VN


MÔN TOÁN – LỚP 3C
Bảng chia 7

2


Toán:

KIỂM TRA BÀI CŨ
1-Đặt tính rồi tính:
12 x 6 ; 14 x7;
2- Một buổi tập múa có 6 bạn nam, số bạn nữ gấp ba lần bạn
nam. Hỏi buổi tập múa có bao nhiêu bạn nữ?

3
TaiLieu.VNTOÁN:Bảng chia 7

7 x 2 = 14
14 : 7 = 2
4
TaiLieu.VN


TOÁN: BẢNG CHIA 7

7 x
21 :
TaiLieu.VN

3
7

=
=

21
3

5


TOÁN: BẢNG CHIA 7

7 : 7=

TaiLieu.VN

14
21
28
35
42
49
56
63
70

:
:
:
:
:
:
:
:
:

7
7
7
7
7
7
7
7
7

=
=
=
=
=
=
=
=
=

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6


TOÁN: BẢNG CHIA 7

28 : 7 = 4 70 : 7 = 10

21 : 7 = 3

42 : 7 = 6

14 : 7 = 2 56 : 7 = 8

63 : 7 = 9

42 : 6 = 7

49 : 7 = 7 35 : 7 = 5

7:7= 1

0 :7= 0

7
TaiLieu.VN


TOÁN: BẢNG CHIA 7

7  5 = 35

TaiLieu.VN

7  2 = 14

35 : 7 = 5

14 : 7 = 2

35 : 5 = 7

14 : 2 = 7

7 x 6 = 42

7 x 4 = 28

42 : 7 = 6

28 : 7 = 4

42 : 6 = 7

28 : 4 = 7
8


TOÁN: BẢNG CHIA 7

Bài 3: Có 56 học sinh xếp đều thành 7 hàng. Hỏi mỗi
hàng có bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt:

7 hàng : 56 học sinh
1 hàng : ? học sinh
Bài giải:
Số học sinh mỗi hàng có là:
56 : 7 = 8 ( học
Đáp
sinh
) số: 8 học sinh
9

TaiLieu.VN


TOÁN: BẢNG CHIA 7
Bài 4: Cú 56 học sinh xếp thành cỏc hàng, mỗi
hàng cú 7 học sinh. Hỏi xếp được bao nhiờu hàng?

Tóm tắt:

7 học sinh : 1 hàng
56 học sinh : ? hàng
Bài giải:
Số hàng xếp được là:
56 : 7 = 8
( hàng )
Đáp số: 8 hàng

TaiLieu.VN

10


11
TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×