Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 10: Bảng chia 7

vỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ TOÁN LỚP 3

TaiLieu.VN


Toán

Kiểm tra bài cũ

?

TaiLieu.VN


Toán

Bảng chia 7

21 : 7 = 3
7 x 3 = 21


TaiLieu.VN

7 x71:=77= 1

7 : ?7 = 1

=2
7 x14
2 =: 714

14 : ?7 = 2

=3
7 x21
3 :=721

21 : 7 = 3

: 728
=4
7 x28
4=

28 : ?7 = 4

7 x35
5 =: 735= 5

35 : ?7 = 5

7 x42
6=
: 742= 6

42 : ?7 = 6

7 x497 :=749
=7

49 : ?
7=7

7 x56
8=
: 756= 8

56 : ?7 = 8

7 x63
9=
: 763= 9

63 : ?7 = 9

7 x70
10: =7 70
= 10

70 : ?
7 = 10


Toán

Bảng chia 7
7:7=
14 : 7 =
21 : 7 =
28 : 7 =
35 : 7 =
42 : 7 =
49 : 7 =
56 : 7 =
63 : 7 =
70 : 7 =
TaiLieu.VN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Toán

Bảng chia 7
Luyện tập

Bài 1: Tính nhẩm:
28 : 7 = 4
14 : 7 = 2
49 : 7 = 7

70 : 7 = 10
56 : 7 = 8
35 : 7 = 5

21 : 7 = 3
63 : 7 = 9
7: 7 = 1

42 : 7 = 6
42 : 6 = 7
0:7= 0


Toán

Bảng chia 7
Bài 2: Tính nhẩm:
7 x 5 = 35
35 : 7 = 5
35 : 5 = 7

TaiLieu.VN

7 x 6 = 42
42 : 7 = 6
42 : 6 = 7

7 x 2 = 14
14 : 7 = 2
14 : 2 = 7


Toán

Bảng chia 7
Bài 3: Có 56 học sinh xếp đều thành 7 hàng. Hỏi mỗi
hàng có bao nhiêu học sinh?
Tóm tắt:
7 hàng: 56 học sinh
1 hàng:… học sinh?

Bài giải
Mỗi hàng có số học sinh là:
56 : 7 = 8( học sinh)
Đáp số: 8 học sinh

TaiLieu.VN


Bài 3 : Có 56 học sinh xếp đều thành 7 hàng . Hỏi
mỗi hàng có bao nhiêu học sinh .

Bài 4 : Có 56 học sinh xếp thành các hàng , mỗi hàng có
7 học sinh . Hỏi xếp được bao nhiêu hàng


Toán

Bảng chia 7
Bài 4: Có 56 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng
có 7 học sinh. Hỏi xếp được bao nhiêu hàng?
Tóm tắt

Bài giải

56 học sinh xếp được số hàng là :
7 học sinh : 1 hàng
56 : 7 = 8( hàng )
56 học sinh : ... hàng?
ĐÁP SỐ : 8 HÀNG


Bài 3 : Có 56 học sinh xếp đều Bài 4 : Có 56 học sinh xếp thành
thành 7 hàng. Hỏi mỗi hàng có các hàng, mỗi hàng có 7 học sinh.
Hỏi xếp được bao nhiêu hàng ?
bao nhiêu học sinh ?
Tóm tắt

Tóm tắt

7 hàng : 56 học sinh

7 học sinh : 1 hàng

1 hàng : ... học sinh ?

56 học sinh : ... hàng ?

Giải
Mỗi hàng có số học sinh là :
56 : 7 = 8 ( học sinh )
ĐÁP SỐ : 8 HỌC
SINH

Giải
56 học sinh xếp được số hàng là:
56 : 7 = 8 ( hàng )
ĐÁP SỐ : 8 HÀNG


TRÒ CHƠI : TIẾP SỨC
4
42 : 7
7
63 : 7

6
28 : 7

9


Toán

Bảng chia 7
7:7= 1
14 : 7 = 2
21 : 7 = 3
28 : 7 = 4
35 : 7 = 5
42 : 7 = 6
49 : 7 = 7
56 : 7 = 8
63 : 7 = 9
70 : 7 = 10


ă

Chúc các em học sinh

Chăm
ngoan,
học
giỏi!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×