Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 10: Bảng chia 7

Bài 35:

TaiLieu.VN


KIỂM TRA BÀI CŨ
Mảnh vải xanh dài 5m, mảnh vải đỏ dài gấp 7
lần mảnh vải xanh. Hỏi mảnh vải đỏ dài bao nhiêu
mét?

Bµi lµm

Mảnh vải đỏ dài số mét lµ:
5 x 7 = 35 (m)
§¸p sè: 35m

TaiLieu.VN


KIỂM TRA BÀI CŨ
6

6
6
6

x 1= 6
6 : 6=
x 2 = 12
12 : 6 =
x 3 = 18
18 : 6 =
H·y
x 4 =nªu
24 b¶ng nh©n
24 :66 =

1
2
3
4

và viết bảng chia 6
6 x 5 = 30
30 : 6 = 5
tương ứng

TaiLieu.VN

6 x 6 = 36

36 : 6 = 6

6 x 7 = 42

42 : 6 = 7

6 x 8 = 48

48 : 6 = 8

6 x 9 = 54

54 : 6 = 9

6 x 10 = 60

60 : 6 = 10


KIỂM TRA BÀI CŨ
7 x 1= 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
xét
7 gì
x 4 = nh©n
28
H·yNhận
nªuđiểm
b¶ng
Tìm

Nhận xét gì
Hãy
về
kếthọc
quả
chung
của
x 5 = 35
về các số7 bị
của
các lòng
phép
thuộc
các
phép
7chia
x 6 = 42
chia trong
chia chia
trong
trong
bảng7.
bảng
7.
bảng chia
7 x 7 = 49
bảng
chia
chia
7 7.
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70

TaiLieu.VN

7

7 Các
: 7=
1 chia
phép
14trong
: 7 bảng
= 2 chia 7
đều: có
21
7 =dạng
3 một số
cho
Từ
phép
28 các
: chia
7=
4 7

nhân
trong
35 : 7 = 5
Đây
là dãy
bảng
nhân
7, số
6 7,
42đếm
: 7 =thêm
hãy viết các
49bắt
: 7đầu
= 7 từ 7.
phép chia cho 7
8
56
:
7
=
tương
ứng.
Các kết
quả lần

63
: 7là=1, 92, 3, 4, 5,
lượt
9, 10.
70 :6,77,=8,10


TaiLieu.VN

7:7=1

42 : 7 = 6

14 : 7 = 2

49 : 7 = 7

21 : 7 = 3

56 : 7 = 8

28 : 7 = 4

63 : 7 = 9

35 : 7 = 5

70 : 7 = 10


Bi 1:

Mỗi lần 3 nhóm chơi, mỗi nhóm 3 học sinh.
Giáo viên phát cho mỗi nhóm một bộ quân
Đôminô đã đợc xáo trộn thứ tự các quân.
Sau hiệu lệnh của giáo viên, các nhóm bắt
đầu chọn quân để sắp xếp sao cho các
phép tính đợc nối liền với kết quả của nó.
TaiLieu.VN

Nhóm nào xếp đúng và nhanh nhất thì
thắng.


Bài 1:

Start28

TaiLieu.VN

:7

2 49 : 7

3 63 : 7

9 7:7

0 Finish

10 56 : 7

5 21 : 7

6 0:7

4 14 : 7

7 70 : 7

8 35 : 7

1 42 : 7


Bài 2:

7x5

5

42 : 7

35
35 : 7

42 : 6
TaiLieu.VN

6

7x6

42
35 : 5

7


Bài 2:

7x5

35

35 : 7

5

7x6

42

42 : 7

6

35 : 5
TaiLieu.VN

7

42 : 6


Bài 2:

7x2

14

14 : 7

7
28 : 7

14 : 2
TaiLieu.VN

2

7x4

4
28 : 4

28


Bài 2:

7x2

14

14 : 7

2

7x4

28

28 : 7

4

14 : 2
TaiLieu.VN

7

28 : 4


Bi 3:

Có 56 học sinh xếp đều thành 7
hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học
sinh?
ChnBài
ỏpgiải
ỏn ỳng:

Số học sinh mỗi hàng có là:
7 hc sinh
56 : 7 = 8 ( học
8 hc sinh
sinh)
Đáp
số : 8 học
9 sinh
hc sinh
TaiLieu.VN


Bài 4:

Cã 56 häc sinh xÕp ®Òu thµnh các
hµng, mỗi hàng có 7 học sinh. Hái xếp được
bao nhiªu hàng?

Chọn đáp án đúng:
Bµi gi¶i

Sè hµng xếp được lµ:
7 hàng
56 : 7 = 8 ( hàng)
8 học sinh
§¸p sè : 8 hàng
8 hàng
TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×