Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 11: Nhân số có năm chữ số với số có 1 chữ sốToán:
Kiểm tra bài cũ :
Tính: 35820 + 25079

92684

60899

47358

_

45326


Toán:
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
a) Phép nhân: 14273 x 3 = ?


14273
x
3
42819

• 3 nhân 3 bằng 9, viết 9.

• 3 nhân 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2.
• 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8,
viết 8.
• 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1.
• 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4 ,
viết 4.
Vậy: 14273 x 3 = 42819


Toán :
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
12415 x 4 = ?
x 12415
4
49 660


Toán :
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Bài 1: Tính :

b)Thực hành :

BẢNG CON

21526
x
3

40729
x
2

17092
x
4

15180
x
5

64578

81458

68368

75900


Toán :
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Bài 2:

PHIẾU
BÀI TẬP

Số ?

Thừa số

19091

13070

Thừa số

5

6

7

78420

74963

Tích

95455

10709


VỞ

Toán
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Bài 3:
Lần đầu người ta chuyển 27150 kg thóc vào kho, lần
sau chuyển được số thóc gấp đôi lần đầu . Hỏi cả hai
lần chuyển vào kho được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?

Tóm tắt:
Lần đầu :

27150 kg
? kg

Lần sau :
? kg


Toán :
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Bài 3: Tóm tắt:
Lần đầu :

27150 kg
? kg

Lần sau :
? kg

Bài giải :
Số ki-lô-gam thóc lần sau chuyển được là:
27150 x 2 = 54300 (kg)
Số ki-lô-gam thóc cả hai lần chuyển được là :
27150 + 54300 = 81450 (kg)
Đáp số : 81450 kg.


Bài

Thứ năm ngày tháng năm 2013
Toán :
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
27150 kg
3: Tóm tắt: Lần đầu :

Lần sau :
Cách 2

Bài giải:

? kg

? kg

Coi 27150 kg thóc chuyển lần đầu là một phần thì lần
sau chuyển được 2 phần như thế. Tổng số phần bằng
nhau là:
1 + 2 = 3 (phần)
Cả hai lần chuyển vào kho được là :
27150 x 3 = 81450 (kg)
Đáp số : 81450 kg.


TRÒ CHƠI:
CHÚ TIỂU LEO NÚI

ĐỘI XANH

ĐỘI ĐỎ

1

Kết quả phép nhân sau đúng hay sai?

12425
Tích=
Số
hạng
xphép
số
hạng
Hãy
kết
quả
của
nhân
sau:
xsau
Đố
Khi
bạn:Phép
thựcnêu
hiện
nhân
phép
nhân
có kết
ta
quả
thực

hiện
bao
tính
nhiêu?
3
từ trái17639
sang
32567
x 1đúng
? hay sai?
Đúng
hay
xphải,
037265
=
?=sai?
Muốn tìm tích của hai thừa số ta làm thế nào?

2
3
4
5
6Toán:
Kiểm tra bài cũ :
Bài 1: Tính:

Bài 2:

35820
25079
60899

Tóm tắt :

5 thùng: 1025 lít
8 thùng: .... lít dầu?

92684
45326
47358
Bài giải:
Số lít dầu mỗi thùng có là:
1025 : 5 = 205(lít)
Số lít dầu 8 thùng có là:
205 x 8 =1640(lít)
Đáp số: 1640 lít dầu.


10
0791654832
Đúng ghi Đ, sai ghi S
Đội A

Đội B

12425
x
3
37275

12425
x
3
37265
S

ĐTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×