Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 1: Bảng nhân 6


BàiChẵn
4: Thùng thứ nhất có Lẻ
125 l
dầu, thùng thứ hai có 160 l dầu. Hỏi
4x6=
5x6=
thùng thứ hai có nhiều hơn thùng
2x8=
3x7=
thứ nhất bao nhiêu lít dầu?


6 được lấy 1 lần, ta viết:
6x1=6

6x1=6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18

6 được lấy 2 lần, ta có:


6 x 4 = 24

6 x 2 = 6 + 6 = 12

6 x 5 = 30

Vậy:

6 x 6 = 36

6 x 2 = 12

6 x 7 = 42
6 được lấy 3 lần, ta có:
6 x 3 = 6 + 6 + 6 = 18
Vậy:

6 x 3 = 18

+6

6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60

+6


6 x 1

=

6

6 x 2

=

12

6 x 3

=

18

6 x 4

=

24

6 x 5

=

30

6 x 6

=

36

6 x 7

=

42

6 x 8

=

48

6 x 9

=

54

6 x 10 =

60Bµi 1 :
6 x 4 24
=

TÝnh nhÈm :
6 x 1 =6

36 6 x 3 =18

6x6
=
48
6x8
=

6 x 9=54
6 x 2 =12

6 x 5 = 30 6 x 7 =42

6 x 1060
=

0

0 x6
=
0

6x0 =
+ Số 0 nhân với bất kì số nào
cũng bằng 0 và ngược lại.


Bµi 3

Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống

6

12 18

24 30 36

42 48 5460


Bài 2:

Mỗi thùng có 6l dầu. Hỏi 5 thùng
như thế có bao nhiêu lít dầu?

Tóm tắt
1 thùng : 6 lít
5 thùng : … lít dầu?


Trò chơi chọn hình

TaiLieu.VN


4x6 =

TaiLieu.VN

24


6x5 =

TaiLieu.VN

30


6x7 =

TaiLieu.VN

42


6x9 =

TaiLieu.VN

54


6x3 =

TaiLieu.VN

18


6x4 =

TaiLieu.VN

24


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×