Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 1: Bảng nhân 6

TaiLieu.VN


TOÁN :
Bài cũ:
Bài 3/18: Tính:
a. 5 X 9 + 27

b. 80 : 2 - 13

Bài 4/18:Thùng thứ nhất 125 lít dầu, thùng thứ hai
có 160 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai có nhiều hơn thùng
thứ nhất bao nhiêu lít dầu?

TaiLieu.VN


TOÁN:

Bảng nhân 6


6
6 được lấy 1 lần, ta viết: 6
6
6x1=6
6 được lấy 2 lần, ta có: 6

6 x 2 = 6 + 6 = 12
Vậy: 6 x 2 = 12

x
x
x
x

1=6
2 = 12
3 = 18
4 = 24

6 x 5 = 30
6 x 6 = 36

6 được lấy 3 lần, ta có: 6 x 7 = 42
6 x 3 = 6 + 6 + 6 = 18 6 x 8 = 48
Vậy: 6 x 3 = 18
6 x 9 = 54

TaiLieu.VN

6 x 10 = 60


Bảng nhân 6

TOÁN:

Bài 1: Tính nhẩm:
6 x 4 = 24

TaiLieu.VN

6 x 9=

54

6 x 6 = 36

6 x 2=

12

6 x 8 = 48

42

6x 1=6

6 x 7=
6 x 10=

6 x 3 = 18

0 x 6=

6

6 x 5 = 30

6 x 0=

0

60


Bảng nhân 6

TOÁN:

Bài 2: Mỗi thùng có 6 lít dầu. Hỏi 5 thùng như thế có
tất cả bao nhiêu lít dầu?
Tóm tắt:
Mỗi thùng : 6l
5 thùng

: .... lít?

Bài giải:
Bốn tuần lễ có số ngày là:
7 x 4 = 28 (ngày)
Đáp số: 28 ngày

TaiLieu.VN


TOÁN:

Bảng nhân 6

Bài 3: Đếm thêm 6 rồi viết thêm số thích hợp
vào ô trống:

6

12 18 24 30 36 42 48 54 60

TaiLieu.VN


Bảng nhân 6

TOÁN:
Trò chơi :

Rung chuông vàng

x 4297385
6

TaiLieu.VN

30
48
18
42
54
12
24


TOÁN:

Bảng nhân 6

7x1= 7

7 x 6 = 42

7 x 2 = 14

7 x 7 = 49

7 x 3 = 21

7 x 8 = 56

7 x 4 = 28

7 x 9 = 63

7 x 5 = 35

7 x 10 = 70

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×