Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 1: Bảng nhân 6

T O A N 3

Bài 18

TaiLieu.V


T O A N 3

Kiểm tra bài cũ

Bài toán: Viết phép nhân tương ứng với mỗi tổng sau:
5+5+5+5+5+5
3+3+3+3+3+3
2Hãy
+ 2 +nêu
2 +bảng
2 + 2 nhân
+2 5
Bài làm:


5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 6 = 30
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 6 = 18
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 x 6 = 12
TaiLieu.V


T O A N 3

6 được lấy 1 lần, ta có:
6x1=6
6 được lấy mấy lần?
6 được
lấy 2 lần, ta có:
6 x 2 = 6 +6 = 12
Vậy : 6 x 2 = 12
6 được
lấy3 mấy
lần?
6 được
lấy
lần, ta
có:
6 x 3 = 6 + 6 + 6= 18
Vậy : 6 x 3 = 18

6 x
6 x
6 x
6 x

1=
2=
3=
4=

6
12
18
?

6 x 5= ?
6 x 6= ?
6 x 7= ?
6 x 8= ?
6 x 9= ?
6 x 10 = ?

TaiLieu.V


T O A N 3

6
6
6
6

x
x
x
x

1= 6
2 = 12
3 = 18
4 = 24

6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
TaiLieu.V

Đây là bảng nhân 6.
Các phép
trong
Thảo
luậnnhân
nhóm
đôi
bảng đều
có một
thừa
Tương
tự như
trên,
hãy
sốhoàn
là 6,thành
thừa số
cònsau.
lại
bảng
lầncó
lượt
Bảng này
đặclàđiểm gì?
các số 0, 1, 2,…, 10
T O A N 3

Luyện tập

Bài 1:

- Hai đội tham gia chơi, mỗi đội 3 người.
- Trên màn hình lần lượt xuất hiện 6 phép tính, mỗi phép tính chỉ xuất
hiện một lần trong thời gian 2 giây.
- Các đội nhanh chóng viết kết quả của các phép tính vào trong
giấy A2.
- Đội nào tìm ra được nhiều kết quả đúng hơn thì chiến thắng.

TaiLieu.V


T O A N 3

Luyện tập

Bài 1:

Lượt
Lượt 21

TaiLieu.V

660xx10
6729531084


T O A N 3

Luyện tập

Mỗi thùng có 6l dầu. Hỏi 5 thùng như thế có bao
Bài 2:
nhiêu lít dầu?

Chọn đáp án đúng:

Tóm tắt:

36 lít
1 thùng : 6 lít
30 lít:…lít ?
5 thùng

Bài làm:

Số lít dầu trong
35 lít 5 thùng là:
6 x 5 = 24
30 (l)
lít
Đáp số: 30 lít dầu

TaiLieu.V


T O A N 3

Luyện tập

Bài 3:Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống
6
+6

TaiLieu.V

12

18 24
+6

+6

30
+6

36
+6

42

48

+6 +6 +6

54
+6

60Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×