Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 1: Bảng nhân 6
KiÓm tra bµi cò

LuyÖn tËp CHUNG


BAØI 4
Thùng thứ nhất có 125l dầu, thùng thứ hai
có 160l dầu. Hỏi thùng thứ hai có nhiều
hơn thùng thứ nhất bao nhiêu lít dầu?


 Chúng ta đã được học những bảng
nhân nào ?

2

3


4

5

 Tiết học này chúng ta tiếp tục học
Bảng nhân 6


B¶ng nh©n 6


6 x
6 X
12
6 X
18
6 X
24
6 X
30
6 X
36
6 X
42

1
2

= 6
=

3 =

LËp b¶ng
nh©n
6
4 =
5 =
6 =
7 =


TÊm b×a cã
mÊy h×nh
tam gi¸c ?

Vậy 6
được lấy
mấy
lần ? Hãy
lập phép
nhân
tương ứng
.

6 x 1 = 6


Lấy 2 tấm
bìa , mỗi
tấm có 6
tam giác .
Vậy 6 tam
giác được
lấy mấy
lần ?

Hãy lập
phép tính
tương
ứng.

6 x 2 = 12


Hãy lấy 3 tấm bìa , mỗi
tấm có 6 tam giác như các
trường hợp trước .
- 6 tam giác được lấy
mấy lần ?
- 6 được lấy mấy lần ?
- Em lập được phép nhân
6 xnào
3 =? 18


Haõy so saùnh hai tích lieân
tieáp hôn keùm nhau bao
nhieâu ñôn vò ?

7
7
7

x
x
x

1
2
3

=
=
=

7
14
21

6 ñôn vò


B¶ng nh©n 6
6 x 1 = 6

6
6
6
6
6
6
6
6
6

x 2 =
x 3 =
x 4 =
x 5 =
x 6 =
x 7 =
x 8 =
x 9 =
x 10 =

12
18

BAÛNG
NHAÂN 6
6 x
6
6 X
12
6 X
18
6 X
24
6 X
30
6 X

1 =

2 =
3 =
4 =
5 =
6 =


L U Y EÄ N T
AÄ P


Baøi 1
Tính nhaåm
6x4=…
24
6x6=…
6 x 8 =36


6x1=…
6
6x3=…
18
6x5
=…

6x9 =…

54
6x2=…
6 x 7 =12


6 x 10 =

48

42

30

60
0x6=…
6 x 00= …
0


Baứi 2
Mi thựng cú 6l du. Hi 5 thựng nh th cú tt c bao
nhiờu lớt du?
Bài giaỷi
S lớt du 5 thựng cú l:
6 x 5 = 30 (thựng)
ẹaựp soỏ : 30 thựng.


Baøi 3
§iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng.

6 12 18

36

60


Củng cố
Đọc lại bảng nhân 6


Dặn dò
Học thuộc lòng bảng nhân 6 .
- Chuẩn bò bài sau : Luyện
tập .
-


bie
!
ät

He
tạ
Xi
n
átm
Chúc quý thầy cô
chào

dồi dào sức
khỏe !

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×