Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 1: Bảng nhân 6

TaiLieu.VN


BÀI CŨ

ViÕt phÐp nh©n t¬ng
øng víi mçi tæng sau:
2 + 2 + 2 +2 + 2 + 2 =
2 x 6=
125 =
5+ 5 + 5 + 5 + 5 +

TaiLieu.VN

5x6
=30


Bài mới:

TaiLieu.VNBẢNG NHÂN 6

6 được lấy một lần ta viết:
6x1= 6

6x1 =
6

+
6

6x2 =
12
6 được lấy 2 lần, ta có:
6 x 2 = 6 + 6 = 12
Vậy: 6 x 2 = 12

6 được lấy 2 lần, ta có:
6 x 3 = 6 + 6 + 6 = 18
Vậy:
6 x 3 = 18
Hai tÝch tiÕp liÒn nhau trong b¶ng nh©n 6
h¬n kÐm nhau:

6 ®¬n vÞ

Muèn tìm tÝch liÒn sau
ta lÊy:
TaiLieu.VN

TÝch liÒn tríc

6 x
x
6
=
18
6 x
=
6 x
=
6 x
=
6 x
=
6 x
=
6 x
=

+
6

4
3 = 24
5

30

6

36

7

42

8

48

9

54

10

60


BẢNG NHÂN 6
Bµi 1 :
6x4
=
6x6
=
6x8
=
TaiLieu.VN

TÝnh nhÈm :
24

6 x 1 6=

36

6x3 =
18

48

6x5 =
30

6 x 9=
54 6 x 10 60
=
6x2=
12
0
0 x6
6x7=
42 =
0

6 xsè0nµo
= còn
+ sè 0 nh©n víi bÊt kú
b»ng 0 vµ ngîc l¹i
+ sè 1 nh©n víi bÊt kú sè nµo còn
b»ng chÝnh sè ®ã vµ ngîc l¹i


Bài 2

Mỗi thùng có 6 lít dầu. Hỏi 5 thùng như thế
có tất cả bao nhiêu lít dầu?
Tóm tắt
1 thùng: 6 l dầu
5 thùng: … l dầu?

TaiLieu.VN

Bài giải
Số lít dầu năm thùng đựng
là:
6 x 5 = 30
(l)
Đáp số: 30 lít dầu


Bµi 3
Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống

6

TaiLieu.VN

12

18

24 30 36

42 48 54 60


Cuûng
coá:

Sẽ có 10 em tham gia chơi xì điện. Lần lượt
các em sẽ nêu một phép tính ( từ 1 đến 10) và
nêu nhanh kết quả phép tính đó. Nêu kết quả
đúng trong một phép tính sẽ được thưởng một
bông hoa màu đỏ. Các em hoàn thành trò chơi
này trong thời gian 30 giây
TaiLieu.VN


BẢNG NHÂN 6

6 được lấy một lần, ta
viết:
6x1= 6

6 chấm tròn được lấy 2 lần, ta có:
6 x 2 = 6 + 6 = 12
Vậy: 6 x 2 = 12

6 được lấy 3 lần, ta có:
6 x 3 = 6 + 6 + 6 = 18
Vậy:
6 x 3 = 18
Hai tÝch tiÕp liÒn nhau trong b¶ng nh©n 6
h¬n kÐm nhau:

6 ®¬n vÞ

Muèn tìm tÝch liÒn sau
ta lÊy:
TaiLieu.VN

TÝch liÒn tríc

6 x1
=
6 x2
=
6 x3
=
6 x4
=
6 x5=

6

24
30

6 x6=

36

6 x7
=
6 x8
=
6 x9
=
6 x 10
=

42

12
18

48
54
60

Bµi 1
Bµi 2
Bµi 3


Dặn dò:
Về nhà các em
làm bài trong vở
bài tập
Chuẩn bị bài:
Luyện tập trang
20.

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×