Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 1: Bảng nhân 6

Nhiệt liệt chào mừng các thầy giáo, cô giáo
Về dự giờ , thăm lớp.

TaiLieu.VN


Toán :
Kiểm tra bài cũ :
1.Đọc bảng nhân 5.
2.Thay các biểu thức sau thành tích
của 2 thừa số rồi tính kết quả:
5x2+5x3=
5+5+5+5+5=

TaiLieu.VN


Thứ hai, ngày 25 tháng 8 năm 2008
Toán :

Bảng nhân 6

6 được lấy 1 lần
6x1=6

TaiLieu.VN

,ta viết:


Toán :

Bảng nhân 6
6 được lấy 2 lần

, ta có:

6 x 2 = 6 + 6 = 12
Vậy : 6 x 2 = 12

TaiLieu.VN


Bảng nhân 6
6 được lấy 3 lần ,ta có:
6 x 3 = 6 + 6 + 6 = 18
Vậy : 6 x 3 = 18

TaiLieu.VN


Bảng nhân 6

Toán :

TaiLieu.VN

6x1=6

6x6=…

6 x 2 = 12

6x7=…

6 x 3 = 18

6x8=…

6x4=…

6x9=…

6x5=…

6 x 10 =…


Toán :

TaiLieu.VN

Bảng nhân 6

6x1=6

6 x 6 = 36

6 x 2 = 12

6 x 7 = 42

6 x 3 = 18

6 x 8 = 48

6 x 4 = 24

6 x 9 = 54

6 x 5 = 30

6 x 10 = 60


Toán :

TaiLieu.VN

Bảng nhân 6

6x1=6

… x 6 = 36

… x 2 = 12

6x7=…

6x3=…

6 x … = 48… x 4 = 24

… x 9 = 54

6 x … = 30

6 x 10 =…


TaiLieu.VN

Toán :

Bảng nhân 6

6x1=…

6x6=…

6x2=…

6x7=…

6x3=…

6x8=…

6x4=…

6x9=…

6x5=…

6 x 10 =…


Bảng nhân 6

Toán :
Bài 1 : Tính nhẩm
6 x 4 = 24 6 x 1 =
6 x 6 = 36 6 x 3 =
6 x 8 = 48 6 x 5 =

TaiLieu.VN

6 6x9=
18 6 x 2 =
30 6 x 7 =

54 6 x 10 =
12 0 x 6 =
42 6 x 0 =

60
0
0


Toán :

Bảng nhân 6

Bài 1 : Tính nhẩm
6 x 4 = 24
6 x 6 = 36
6 x 8 = 48

6x1= 6
6 x 3 = 18
6 x 5 = 30

6 x 9 = 54
6 x 2 = 12
6 x 7 = 42

6 x 10 = 60
0x6 = 0
6x0 = 0

Bài 2 :
Mỗi thùng có 6 l dầu. Hỏi 5 thùng như thế có
tất cả bao nhiêu lít dầu ?

TaiLieu.VN


Bảng nhân 6

Toán :

Bài 1 : Tính nhẩm
6 x 4 = 24 6 x 1 = 6
6 x 6 = 36 6 x 3 = 18
6 x 8 = 48 6 x 5 = 30

6 x 9 = 54
6 x 2 = 12
6 x 7 = 42

6 x 10 = 60
0x6 = 0
6x0 = 0

Bài 2 :
Mỗi thùng có 6 l dầu. Hỏi 5 thùng như thế có
tất cả bao nhiêu lít dầu ?
Tóm tắt:
1thùng: 6l dầu
5 thùng: ….lít dầu?
TaiLieu.VN


Toán :
Bài 1 : Tính nhẩm
6 x 4 = 24 6 x 1 = 6
6 x 6 = 36 6 x 3 = 18
6 x 8 = 48 6 x 5 = 30
Bài 2 :

Bảng nhân 6
6 x 9 = 54
6 x 2 = 12
6 x 7 = 42

6 x 10 = 60
0x6 = 0
6x0 = 0

Mỗi thùng có 6 l dầu. Hỏi 5 thùng như thế có
tất cả bao nhiêu lít dầu ?
Bài 3 : Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống
6
TaiLieu.VN

12

18

36

60


Toán :
Bài 1 : Tính nhẩm
6 x 4 = 24 6 x 1 = 6
6 x 6 = 36 6 x 3 = 18
6 x 8 = 48 6 x 5 = 30
Bài 2 :

Bảng nhân 6
6 x 9 = 54
6 x 2 = 12
6 x 7 = 42

6 x 10 = 60
0x6 = 0
6x0 = 0

Mỗi thùng có 6 l dầu. Hỏi 5 thùng như thế có
tất cả bao nhiêu lít dầu ?
Bài 3 : Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống
6
TaiLieu.VN

12

18

24 30

36

42

48

54

60


Toán :
6x1= 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30

Bảng nhân 6
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60

Bài 1 :Tính nhẩm
Bài 2 : Giải toán có lời văn
Bài 3: Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô
trống:
TaiLieu.VN


543210

Trò chơi
Ai nhanh - Ai đúng ?
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG :6 con bò. Hỏi có bao nhiêu cái chân bò?

a. 10 cái.

TaiLieu.VN

b.20 cái.

24 cái.
c.24
cái.


Toán :
6x1=6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30

Bảng nhân 6
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60

Bài 1 :Tính nhẩm
Bài 2 : Giải toán có lời văn
Bài 3: Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô
trống:
TaiLieu.VN


Xin kính chúc các vị đại biểu các thầy
giáo cô giáo mạnh khoẻ hạnh phúc
và thành đạt !

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×