Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 12: Chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số

TOÁN 3


TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM TRẠCH


Người thực hiện: §oµn

§øc Th¸i


Các em học bài
gì hôm trước ?

?
CHIA SỐ CÓ 5 CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ


Toán

Bài míi:

CHIA SỐ CÓ 5 CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ 1
CHỮ SỐ (TT):


Toán:
Tiết 123:

Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

1. Bài mới:

Ví dụ: 112485 : 3 = ?
Thực hiện tính kết quả của phép tính trên? (HĐ cá nhân)

03
Trình bày kết quả.

phút


Toán:
Tiết 123:

Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Ví dụ: 12485 : 3 = ?
Thực hiện tính như sau:
1 24 8 5 3
4 16 1
04
18
05
2
tính: 12485

: 3 = 4161 (dư 2)


luyÖn
tËp


Toán:
Tiết 123:

Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

1. Bài mới:
2. Luyện tập:

Bài 1: Tính
1 47 2 9 2

1 65 3 8 3

* Làm bảng con (cá nhân)

5 phút
* HS đưa kết quả

2 52 9 5 4


Toán:
Tiết 123:

Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

1. Bài mới:
2. Luyện tập:

Bài 1: Tính
1 47 2 9 2
7 36 4
07
12
09
1

1 65 3 8 3
5 51 2
15
03
08
2

2 52 9 5 4
6 32 3
12
09
15
3


Toán:
Tiết 123:

Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

1. Bài mới:
2. Luyện tập:
Bài 1: Tính

Bài 2: Có 10. 250m vải, may mỗi bộ quần

áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều
nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa
mấy mét vải?


Toán:
Tiết 123:

Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

1. Bài mới:
2. Luyện tập:
Bài 1: Tính

Bài 2:

Tóm tắt
Có: 10. 250m vải
May mỗi bộ: 3m
May được nhiều nhất: ??? bộ
Thừa
: ???m vải


Toán:
Tiết 123:

Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

1. Bài mới:
2. Luyện tập:
Bài 1: Tính

Bài 2:

Bài giải
10. 250m vải may được số bộ quần áo là:
10.250 : 3 = 3416 (bộ) ( dư 2m )
Đáp số: 3426 bộ quần áo;
Dư 2m vải.


Toán:
Tiết 123:

Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

1. Bài mới:
2. Luyện tập:
Bài 1: Tính
Bài 2:

Bài 3: Số?
Sè bÞ
chia
15 725
33 272
42 737

Sè chia
3
4
5

Th¬ng

Sè d


Toán:
Tiết 123:

Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

1. Bài mới:
2. Luyện tập:
Bài 1: Tính
Bài 2:

Bài 3: Số?

Bài giải
Sè bÞ
chia
15 725
33 272

Sè chia
3
4

Th¬ng
5261
8318

Sè d
2
0


Củng cố?


Toán:
Tiết 123:

Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

1. Bài mới:
2. Luyện tập:
Bài 1: Tính
Bài 2: Có 10.250m vải........còn thừa mấy mét vải?
Bài 3: Số?
3. Củng cố:

Hôm nay lớp chúng ta học tiết toán gì?
Em hãy nêu những việc làm mà mình làm được trong tiết
học?


Dặn


LÀM BÀI TẬP 3-4-5
VBT TOÁN 3


Ghi
nhớ :

KHI GIẢI TOÁN


Toỏn : Chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số

* t tớnh ỳng:
* Tỡm đúng lần lợt các giá trị của thơng
* Tỡm đúng số d sau mỗi lần chia


-CÁC EM ĐÃ CHÚ Ý HỌC TẬP TỐT.
-NHIỀU EM ĐÃ CỐ GẮNG PHÁT BIỂU


•Nắm chắc quy trình thực hiện.

Nhận xét

• Tham gia xây dựng bài tốt .


GIỜ HỌC KẾT THÚC


XIN CHÀO TẤT CẢ CÁC EM

HẸN GẶP LẠI CÁC EM TRONG TIẾT HỌC
TOÁN NGÀY MAI!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×