Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 12: Chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số

MÔN TOÁN: LỚP 3

Chia số có năm chữ số
cho số một chữ số.

Tiểu học tại chức khoá 1- Hà nam

06/04/19

1


A: Mục tiêu

• Giúp học sinh
– Biết thực hiện phép chia.
– Biết thực hiện phép chia trong trường hợp chia
có dư.
– Biết vận dụng làm các bài tập.

06/04/19


2


I.BÀI GIẢNG:

12485 : 3 = ?

Muốn thực hiện phép chia này ta phải làm gì?
Em có nhận xét gì về số bị chia và số chia ?

12485 3

04 416 1
18
05
2
* 12485 : 3 = 4161 (dư 2)

- Dựa vào đâu để biết phép chia có dư và phép chia không dư?
- Trong phép chia không có dư thì số dư bằng bao nhiêu?
- Trong phép chia có dư thì số dư như thế nào so với số chia?
- Có nhận xét gì về chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số?
- Vì sao lại gọi là phép chia có dư?
- Số nào chia cho 3 lại có dư?
06/04/19

3


II. Luyện tập
Bài 1: Tính
14729 : 2

16538 : 3

25295 : 4

Bài giải
14729 2
07
7364
12
09
1

25295 4
16538 3
12 6 3 2 3
15
5 5 12
09
03
15
08
3
2

- Em có nhận xét gì về các phép chia này?

06/04/19

4


Bài 2:
• Có 10250m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có
thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và
còn thừa bao nhiêu m vải?
• Tóm tắt:
– 3m may : 1 bộ quần áo
– 10250 may : ? Bộ (thừa …m)
– Bài giải:
– Số bộ quần áo may được nhiều nhất là:
10250:3=3416(bộ) thừa 2m
– Đáp số 3416 bộ quần áo, thừa 2m vải.
• Vì sao tìm được 3416 bộ quần áo và thừa 2m vải?
• Còn cách giải và câu trả lời nào khác không?
06/04/19

5


Bài 3: Số
Sè bÞchia
12725
33272
42737

Sè chia
3
4
6

Th ¬ng

Sè d

-Bài tập yêu cầu ta làm gì?
-Muốn tìm được thương và số dư ta phải làm gì?
Bài giải

Sè bÞchia
12725
33272
42737

Sè chia
3
4
6

Th ¬ng

5241
8318
7122
-Có nhận xét gì về 3 phép tính trên?
-Số dư so với số chia như thế nào?
06/04/19

Sè d

2
0
5
6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×