Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 12: Chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số

Tr­êng­th­sè­2­cù­nÉm

Rất hân
hân hạnh
hạnh được
được đón
đón tiếp
tiếp
Rất
quý khách!
khách!
quý


Toán

Kiểm tra bài cũ

Kết quả của phép tính 24693 : 3 = …
A . 8231


B. 8232

C . 8233

D . 8234

Đáp án nào
đúng ?


Toán
CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (TIẾP
THEO)

Ví dụ:

12485 : 3 = ?

12 4 8 5 3
0
4 161
1
0

2

12485 : 3 = 4161 (dư 2)

2 < 3
Phép chia có dư.
Số dư bé hơn số chia.


Toán
CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (TIẾP
THEO)


Toán

CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (TIẾP
THEO)

Bài 1: Tính :
14 7 2 9 2
0
73 6 4
1
0
1

165 3 8 3
15
5512
03
08
2

25 29 5 4
12
6323
09
15
3

14729 : 2 = 7364 (dư 1) 16538 : 3 = 5512 (dư 2) 25295 : 4 = 6323 (dư 3)

Các phép chia có dư


Toán
CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (TIẾP
THEO)
Bài
2:
Tóm tắt:
3 m : 1 bộ quần áo.
10250 m : … bộ quần áo , thừa … m ?
Bài giải:
Ta cú phép chia :
10250 : 3 = 3416 (dư 2)
Vậy may được nhiều nhất 3416 bộ quần áo và còn thừa 2 m vải.
Đáp số : 3416 bộ quần áo, thừa 2 m vải.


Toán

CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (TIẾP
THEO)

Bài 3 :

Số bÞ chia
15725
33272

Số ?

Số chia
3
4

Th¬ng

Sè d


Toán:

Thø t ngµy 04 th¸ng 3 n¨m 20

TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN

CHỌN BẠN TRẢ LỜI

1

2

8

9

15
22
29

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

10


Toán

CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (TIẾP
THEO)

Bài 3 :

Số ?

Số bÞ chia
15725
33272

10

Số chia
3
4

Th¬ng

Sè d

5241

2


Toán:

Thø t ngµy 04 th¸ng 3 n¨m 20

TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN

CHỌN BẠN TRẢ LỜI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

24
24


Toán

CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (TIẾP
THEO)

Bài 3 :

Số ?

10

Số bÞ chia

Số chia

15725
33272

3
4

Th¬ng

Sè d

5241

2

8318

0


Toán
CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (TIẾP
THEO)

Ví dụ:

12485 : 3 = ?

12 4 8 5 3
0
4 161
1
0

2

12485 : 3 = 4161 (dư 2)

2 < 3
Phép chia có dư.
Số dư bé hơn số chia.


Giờ học đến đây đã kết thúc.
Xin chào và hẹn gặp lại.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×