Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 12: Chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số
1

Làm bảng con:
Đặt tính rồi tính:
19 091 x 4

13 080 x 6

15 091 x 5


1
Đặt tính rồi tính:
19 091
13080
x
x
4

6
76 36 4

78 46 0

x

15 091
5
75 45 537648 : 4 = ?


Thứ tư, ngày 8 tháng 4 năm 2009
Toán
Chia số có năm chữ số
cho số có một chữ số

37648 : 4 = ?

37648

16
04
08
0

* 37 chia 4 được 9, viết 9
9 nhân 4 bằng 36; 37 trừ 36 bằng 1.

4

* Hạ 6, được 16; 16 chia 4 được 4, viết 4
4 nhân 4 bằng 16, 16 trừ 16 bằng 0.

941 2

* Hạ 4; 4 chia 4 được 1, viết 1
1 nhân 4 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0.
* Hạ 8; 8 chia 4 được 2, viết 2
2 nhân 4 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0.

Vậy :

37648 : 4 = 9412


Thứ tư ngày 8 tháng 4 năm 2009
Toán
Chia số có năm chữ số
cho số có một chữ số

Học sinh thực hiện bảng con
Bài 1:
TÝnh:
84848 4
04
21212
08
04
08
0

24693 3
06
8231
09
03
0

23436 3
24
7812
03
06
0


Bài 2
Tóm tắt:

36 550 kg
? kg

Giải
Số kg xi măng cửa hàng đã bán là;
36550kg : 5 = 7310 ( kg)
Số kg xi măng còn lại là :
36550 – 7310 = 29240 (kg)
Đáp số : 29240 kg


Bài 3
HS nhắc lại quy tắc – các nhóm tính giá trị biểu
thức
Nhóm 1 :


69218 – 26736 : 3

Nhóm 2 :

(35281 + 51645) : 2

Nhóm 3 :

30507 + 27878 : 3

Nhóm 4 :

(45405 – 8221) : 4


Kết quả

a) 69218 – 26736 : 3
69218

-

8912

60306

30507 + 27878 : 3
9292
30507 +
39799

b) (35281 + 51645) : 2
86926
: 2
43463

(45405 – 8221) : 4
37184

: 4
9296Với 8 hình tam giác, em hãy xếp thành hình


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×