Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRỰC NINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC BÌNH

Các thầy cô về thăm lớp
Và dự giờ tiết Toán lớp 3C

TaiLieu.VN


Toán

Kiểm tra bài cũ

1. Đọc thuộc lòng bảng nhân 6

TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 6


6x1=6

TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 6

Lấy 6 chấm tròn chia đều vào các tấm bìa, mỗi
tấm có 6 chấm tròn . Hỏi có bao nhiêu tấm bìa?
Có 1 tấm bìa
Hãy nêu phép tính để tìm số tấm bìa ?

6 : 6 = 1 (tấm bìa)

TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 6

6x1=6

TaiLieu.VN

6:6=1


Toán
Bảng chia 6

6 x 2 = 12

TaiLieu.VN


Toán

Lấyphép
12 chấm
tròn
đều bìa
vàotrên
các ?tấm bìa, mỗi tấm bìa
Lập
tính để
tìmchia
số tấm
có 6 chấm tròn thì được mấy tấm bìa ?
12 : Được
6 = 2 (Tấm
2 tấm bỡa )
Vậy 12 : 6 = ?
12 : 6 = 2
TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 6

6 x 2 = 12

TaiLieu.VN

12 : 6 = 2


Toán
Bảng chia 6

TaiLieu.VN

6x1=6

6:6=1

6 x 2 = 12

12 : 6 = 2


Toán
Bảng chia 6

6 x 3 = 18

TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 6

Lấyphép
18 chấm
tròn
đều bìa
vàotrên
các ?tấm bìa, mỗi tấm bìa
Lập
tính để
tìmchia
số tấm
có 6 chấm tròn thì được mấy tấm bìa ?
18Được
: 6 =33tấm
(Tấm bỡa )
Vậy 18 : 6 = ?
18 : 6 = 3
TaiLieu.VN


Toán

Bảng chia 6

6 x 3 = 18

TaiLieu.VN

18 : 6 = 3


Toán
Bảng chia 6

6x1=6

6:6=1

6 x 2 = 12

12 : 6 = 2

6 x 3 = 18

18 : 6 = 3

? Hãy tìm điểm chung của 3 phép chia vừa lập?

 Các phép chia trên đều có số chia là 6.
TaiLieu.VN


Toán

BẢNG CHIA 6
Hãy viết các phép nhân còn lại có trong bảng nhân 6.

6 x 1 = ?6

6 : ?6 = 1

6 x 6?= 36

36 :?6 = 6

?
6 x 2 = 12

12 :?6 = 2

6 x 7?= 42

42 :?6 = 7

66 xx 33 == ?18

18 : 6 = 3

6 x 8?= 48

48 :?6 = 8

6 x 4?= 24

24 :?6 = 4

6 x 9?= 54

54 :?6 = 9

6 x 5?= 30

30 :?6 = 5

6 x 10
? = 60

60 : 6? = 10

Từ các phép nhân còn lại trong bảng nhân 6,
hãy viết các phép chia cho 6 tương ứng.


Toán

Bảng chia 6

HỌC THUỘC BẢNG CHIA 6
6 : 6= 1
12 : 6 = 2
18 : 6 = 3
24 : 6 = 4
30 : 6 = 5
36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
60 : 6 = 10


Toán
Bảng chia 6
HỌC THUỘC BẢNG CHIA 6

6
12
18
24

:
:
:
:

6=
6=
6=
6=

1
2
3
4

30 : 6 = 5
36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
60 : 6 = 10


Toán

Bảng chia 6
HỌC THUỘC BẢNG CHIA 6
6 : 6= 1
12 : 6 = 2
18 : 6 = 3
24 : 6 = 4
30 : 6 = 5
36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
60 : 6 = 10


Toán

LUYỆN TẬP


TaiLieu.VN


Toán

Bảng chia 6

30 : 6 = 5
30 : 5 = 6
30 : 3 = 10

TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 6

LUYỆN TẬP
Bài 2(trang 24)

6 x 4 = 24
24 : 6 = 4
24 : 4 = 6


Toán
Bảng chia 6
Bài 2(trang 24)

6X2=

6X5=

6X1=

12 : 6 =

30 : 6 =

6:6=

12 : 2 =

30 : 5 =

6:1=

TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 6
Bài 2 (trang 24)

6 X 2 = 12

6 X 5 = 30

12 : 6 = 2

30 : 6 = 5

12 : 2 = 6

30 : 5 = 6
6X1=6
6:6=1
6:1=6

TaiLieu.VN


Toán
BÀI TẬP 3 (TRANG 24)

Bảng chia 6

Một sợi dây đồng dài 48cm được cắt thành 6 đoạn bằng nhau.
Hỏi mỗi đoạn dài mấy cm?
TÓM TẮT
48 cm

Có 48cm dây đồng
Cắt thành 6 đoạn bằng nhau
Mỗi đoạn....cm?
BÀI GIẢI

? cm

Mỗi đoạn dây đồng dài là :
48 : 6 = 8 (cm)
Đáp số : 8cm
TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 6
BÀI TẬP

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Trong các phép chia 12 : 2 ; 12 : 3 ; 12 : 4 ; 12 : 6 ;
phép chia có thương bé nhất là:

TaiLieu.VN

A. 12 : 2

C. 12 : 4

B. 12 : 3

D. 12 : 6


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×