Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6

TaiLieu.VN


Toán
Kiểm tra bài cũ

Hãy đọc thuộc lòng bảng nhân 6

TaiLieu.VN


Toán

Bảng chia 6
Lấy một tấm bìa có 6 chấm tròn
6 lấy 1 lần bằng mấy?
6 lấy 1 lần bằng 6
6x1=6
Lấy 6 chấm tròn chia thành các nhóm, mỗi
nhóm có 6 chấm tròn thì được mấy nhóm?
Được 1 nhóm

Phép tính tìm số nhóm: 6 : 6 = 1
Vậy:
TaiLieu.VN

6x1=6 ;

6:6=1


Toán

Bảng chia 6
Lấy 2 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 6 chấm
tròn. 6 lấy 2 lần bằng mấy?
6 x 2 = 12
Lấy 12 chấm tròn chia thành các nhóm,
mỗi nhóm có 6 chấm tròn thì được mấy
nhóm?
Được 2 nhóm
Phép tính tìm số nhóm: 12 : 6 = 2
Vậy:
TaiLieu.VN

6 x 2 = 12

12 : 6 = 2


Toán

Bảng chia 6
Lấy 3 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 6 chấm
tròn. 6 lấy 3 lần bằng mấy?
6 x 3 = 18
Lấy 18 chấm tròn chia thành các nhóm,
mỗi nhóm có 6 chấm tròn thì được mấy
nhóm?
Được 3 nhóm
Phép tính tìm số nhóm: 18 : 6 = 3
Vậy:
TaiLieu.VN

6 x 3 = 18

18 : 6 = 3


Toán

6x1 =6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60

TaiLieu.VN

Bảng chia 6
6 :6
12 : 6
18 : 6
24 : 6
30 : 6
36 : 6
42 : 6
48 : 6
54 : 6
60 : 6

=1
=2
=3
= 4
= 5
= 6
= 7
= 8
= 9
= 10


Toán

Bảng chia 6
6 :6=1
6 6: 12
6: 6=:=6 = 2
12: :66==22
18 : 6 = 3
18
18 :24
6: 6=: =6 = 4
24: :66==44
30 : 6 = 5
30
30 :36
6: 6=: =6 = 6
36: :66==66
42 : 6 = 7
4242:48
6: 6=: =6 = 8
48: :66==88
54 : 6 = 9
:66==
5454:60
: 6 = 10
60: :66==1010
TaiLieu.VN


Toán

Bài 1: Tính nhẩm

Bảng chia 6

42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
6:6= 1
3
9
5
18 : 6 = 4
54 : 6 = 10 30 : 6 = 6
24 :2:6 Tính
= nhẩm
60 : 6 =
36 : 6 =
Bài
5x6=
6x5=
30 : 6 =
30 : 5 =

TaiLieu.VN

30
30
5
6

2x6=
6x2=
12 : 6 =
12 : 2 =

12
12
2
6

3x6=
6x3=
18 : 6 =
18 : 3 =

12 : 3 = 4
3
12 : 4 = 2
12 : 6 =
18 4 x 6 =
18 6 x 4 =
3 24 : 6 =
6 24 : 4 =

24
24
4
6


Toán

Bảng chia 6
Bài 3: Có 30 kg muối chia đều vào 6 túi. Hỏi mỗi túi
có mấy ki-lô-gam muối?
Bài giải
Tóm tắt:
Mỗi túi có số ki-lô-gam muối là:
Có 30kg: 6 túi
30 : 6 = 5( kg)
Mỗi túi có : ? kg
Đáp số: 5kg

TaiLieu.VN


Tiết học kết thúc. Xin
chân thành cảm ơn các thầy
cô đã quan tâm theo dõi. Chúc
các thầy cô mạnh khoẻ, hạnh
phúc.
Chúc các em chăm
ngoan, học giỏi.
TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×