Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG


Trên tất cả các tấm bìa có 6 chấm tròn, biết mỗi tấm có 6 chấm
tròn. Hỏi có bao nhiêu chấm tròn? Hãy nêu phép tính để tìm số
tấm bìa ?

TaiLieu.VN


 Có tất cả : 6 x 3 = 18 chấm tròn
 Số tấm bìa là : 18 : 6 = 3 tấm bìa

TaiLieu.VN


BẢNG CHIA 6:
6:6 =1
12 : 6 = 2
18 : 6 = 3
24 : 6 = 4

30 : 6 = 5
TaiLieu.VN

36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
60 : 6 = 10


BẢNG CHIA 6:
6:6 =1
12 : 6 = 2
18 : 6 = 3
24 : 6 = 4
30 : 6 = 5

36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
60 : 6 = 10

 Hãy tìm điểm chung của các phép tính chia trong bảng
chia ?.

 Các phép chia trong bảng chia 6 đề có dạng một số
chia cho 6.
TaiLieu.VN


BẢNG CHIA 6:
6:6=1
12 : 6 = 2
18 : 6 = 3
24 : 6 = 4
30 : 6 = 5

36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
60 : 6 = 10

 Hãy nhận xét về kết quả của phép chia trong bảng chia
6.

 Các kết quả tăng dần từ 1, 2 ...10.
TaiLieu.VN


BÀI TẬP 1: TÍNH NHẨM :

42 : 6 =
54 : 6 =
12 : 6 =

24 : 6 =
36 : 6 =
6:6=

48 : 6 =
18 : 6 =
60 : 6 =

30 : 6 =
30 : 5 =
30 : 3 =

BÀI GIẢI

42 : 6 = 7
54 : 6 = 9
12 : 6 = 2

TaiLieu.VN

24 : 6 = 4
36 : 6 = 6
6:6=1

48 : 6 = 8
18 : 6 = 3
60 : 6 = 10

30 : 6 = 5
30 : 5 = 6
30 : 3 = 10


BÀI TẬP 2: TÍNH NHẨM :

6x4=
24 : 6 =
24 : 4 =

6x2=
12 : 6 =
12 : 2 =

6x5=
30 : 6 =
30 : 5 =

6x1=
6:6=
6:1=

BÀI GIẢI

6 x 4 = 24
24 : 6 = 4
24 : 4 = 6

TaiLieu.VN

6 x 2 = 12
12 : 6 = 2
12 : 2 = 6

6 x 5 = 30
30 : 6 = 5
30 : 5 = 6

6x1=6
6:6=1
6:1=6


BÀI TẬP 3
Một sợi dây đồng dài 48cm được cắt thành 6 đoạn bằng nhau.
Hỏi mỗi đoạn dài mấy cm ?
TÓM TẮT
Một sợi dây đồng dài 48cm
được cắt thành 6 đoạn bằng nhau
Hỏi mỗi đoạn dài …cm ?
BÀI GIẢI

Mỗi đoạn dây đồng dài là :
48 : 6 = 8 (cm)
Đáp số : 8cm
TaiLieu.VN


BÀI TẬP 4
Một sợi dây đồng dài 48cm được cắt thành các đoạn bằng nhau,
mỗi đoạn dai 6cm. Hỏi cắt được mấy đoạn dây ?
TÓM TẮT
Một sợi dây đồng dài 48cm
cắt thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 6cm.
cắt được … đoạn dây ?
BÀI GIẢI
Số đoạn dây cắt được là :
48 : 6 = 8 (đoạn)
Đáp số : 8 đoạn.

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×