Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6

TOÁN 3
BẢNG CHIA 6

TaiLieu.VN


TOÁN
BẢNG CHIA 6
6x1=6

6 x 2 = 12

6:6=1

12 : 6 = 2

6x1=6

6 : 6 = 11

6 x 2 = 12


12 : 6 = 22

6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30

6 x 3 = 18

18 : 6 = 3

6 x 6 = 36
6 x 7 = 42

TaiLieu.VN

sd
18

: 6 = 33

24 : 6 = 44
sd
30

: 6 = 55

36 : 6 = 66
sd
42

: 6 = 77

6 x 8 = 48

48 : 6 = 88

6 x 9 = 54

54 : 6 = 99

6 x 10 = 60

60 : 6 = 10
10


1) Tính nhẩm:

TaiLieu.VN


Đúng
rồi!!

TaiLieu.VN


1) Tính nhẩm:

TaiLieu.VN


Đúng
rồi!!

TaiLieu.VN


1) Tính nhẩm:

TaiLieu.VN


Đúng
rồi!!

TaiLieu.VN


1) Tính nhẩm:

TaiLieu.VN


Đúng
rồi!!

TaiLieu.VN


1) Tính nhẩm:

TaiLieu.VN


Đúng
rồi!!

TaiLieu.VN


1) Tính nhẩm:

TaiLieu.VN


Đúng
rồi!!

TaiLieu.VN


2) Tính nhẩm
6 x 5 = 30

TaiLieu.VN

6 x 4 = 24

30 : 6 = 5

24 : 6 = 4

30 : 5 = 6

24 : 4 = 6


3) Mét sỵi d©y ®ång dµi
48cm ®ỵc c¾t thµnh 6 ®o¹n
b»ng nhau. Hái mçi ®o¹n dµi
mÊy x¨ng - ti - mÐt?

TaiLieu.VN


Giải
3) Chiều dài mỗi đoạn là:
48 : 6 = 8 (cm)
Đáp số: 8 cm

TaiLieu.VN


4) Mét sỵi d©y ®ång dµi 48cm
®ỵc c¾t thµnh c¸c ®o¹n b»ng
nhau, mçi ®o¹n dµi 6cm. Hái
c¾t ®ỵc mÊy ®o¹n d©y?

TaiLieu.VN


Giải
4) Sè ®o¹n c¾t ®ỵc lµ:
48 : 6 = 8 (®o¹n)
Đáp số:

TaiLieu.VN

8 đoạn


Giải
3) ChiỊu dµi mçi ®o¹n lµ:

48 : 6 = 8 (cm)
Đáp số: 8 cm

TaiLieu.VN

Giải
4) Sè ®o¹n c¾t ®ỵc lµ:
48 : 6 = 8 (®o¹n)
Đáp số:

8 đoạn


TOÁN
BẢNG CHIA 6
6:6=1
12 : 6 = 2
18 : 6 = 3
24 : 6 = 4
30 : 6 = 5
36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
TaiLieu.VN

60 : 6 = 10


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×