Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6

 Toán – Lớp 3
CHÚC MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ

TaiLieu.VN


Tiết: Toán
. Kiểm tra bài cũ:
Tính
21 : 3 = 7
nhẩm:
8:2 =4
25 : 5 = 5

16 : 4 = 4

06/04/19

TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 6
6x1=6
6:6=1

6 x 2 = 12
12 : 6 = 2

6 x 3 = 18
18 : 6 = 3
06/04/19

TaiLieu.VN

6 : 6 = 1
12 : 6 = 2
18 : 6 = 3
24 : 6 = 4
30 : 6 = 5
36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
60 : 6 = 10


Toán
Bảng chia 6
6x1=6
6:6=1

6 x 2 = 12
12 : 6 = 2

6 x 3 = 18
18 : 6 = 3
06/04/19

TaiLieu.VN

6 : 6 = 1
12 : 6 = 2
18 : 6 = 3
24 : 6 = 4
30 : 6 = 5
36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
60 : 6 = 10


Toán
Bảng chia 6
6x1=6
6:6=1

6 x 2 = 12
12 : 6 = 2

6 x 3 = 18
18 : 6 = 3
06/04/19

TaiLieu.VN

6 : 6 = 1
12 : 6 = 2
18 : 6 = 3
24 : 6 = 4
30 : 6 = 5
36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
60 : 6 = 10


Toán
Bảng chia 6
6x1=6
6:6=1

6 x 2 = 12
12 : 6 = 2

6 x 3 = 18
18 : 6 = 3
06/04/19

TaiLieu.VN

6 : 6 = 1
12 : 6 = 2
18 : 6 = 3
24 : 6 = 4
30 : 6 = 5
36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
60 : 6 = 10


Toán
Bảng chia 6
Bài 1: Tính nhẩm
42 : 6 = 7
54 : 6 = 9
12 : 6 = 2

06/04/19

TaiLieu.VN

24 : 6 = 4
36 : 6 = 6
6 : 6 = 1

48 : 6 = 8
18 : 6 = 3
60 : 6 = 10

30 : 6 = 5
30 : 5 = 6
30 : 3 = 10


Toán
Bảng chia 6
Bài 2: Tính nhẩm
6 x 4 = 24

6x2 =

12

6 x 5 = 30

6 x1 =

6

24 : 6 =

4

12 : 6 =

2

30 : 6 =

5

6 :6 =

6

24 : 4 =

6

12 : 2 =

6

30 : 5 =

6

6 :1 =

6

Em có nhận xét gì về phép tính
và phép
kết quả
ở bài
Từ
nhân,
khitập
ta 2.
lấy tích chia
cho thừa số này thì
06/04/19
được thừa số kia.

TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 6

Bài 3:
Một sợi dây đồng dài 48 cm được cắt thàn
6 đoạn bằngnhau. Hỏi mỗi đoạn dài mấy
xăng -ti -mét ?
Tóm tắt
Bài giải
6 đoạn : 48 cm Số cm mỗi đoạn dài là
mỗi đoạn: …? cm
2
1 06/04/19

TaiLieu.VN

48 : 6 = 8 (cm)
Đáp số: 8
cm


Toán
Bảng chia 6

1
48 : 6 = 8

4
6:6=
06/04/19

TaiLieu.VN

2

3

18 : 6 = 3

36 : 6 = 6

5
1

24 : 6 = 4

6
54 : 6 = 9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×