Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN BỔNG

GIÁO ÁN

Môn : Toán - Lớp 3
Bài: Bảng chia 6


- Mỗi tấm bìa có bao nhiêu chấm tròn?
- Ba tấm bìa có bao nhiêu chẩm tròn?
- Có 18 chấm tròn chia thành các nhóm mỗi
nhóm có 6 chấm tròn thì được mấy nhóm ?
TaiLieu.VN


 Có tất cả : 6 x 3 = 18 chấm tròn
 Số tấm bìa là : 18 : 6 = 3 tấm bìa

TaiLieu.VNBẢNG CHIA 6:
6:6 =
12 : 6 =
18 : 6 =
24 : 6 =
30 : 6 =
TaiLieu.VN

36 : 6 =
42 : 6 =
48 : 6 =
54 : 6 =
60 : 6 =


BẢNG CHIA 6
6:6 =1
12 : 6 = 2
18 : 6 = 3
24 : 6 = 4
30 : 6 = 5

36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
60 : 6 = 10

 Hãy tìm điểm chung của các phép tính chia trong bảng
chia ?

Số bị chia là 6
TaiLieu.VN


BẢNG CHIA 6:
6:6=1
12 : 6 = 2
18 : 6 = 3
24 : 6 = 4
30 : 6 = 5

36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
60 : 6 = 10

 Hãy nhận xét về kết quả của phép chia trong bảng chia
6.

 Các kết quả tăng dần từ 1, 2 ...10.
TaiLieu.VN


BÀI TẬP 1: TÍNH NHẨM :

42 : 6 =
54 : 6 =
12 : 6 =

42 : 6 = 7
54 : 6 = 9
12 : 6 = 2

TaiLieu.VN

24 : 6 =
36 : 6 =
6:6=

24 : 6 = 4
36 : 6 = 6
6:6=1

48 : 6 =
18 : 6 =
60 : 6 =

30 : 6 =
30 : 5 =
30 : 3 =

48 : 6 = 8
18 : 6 = 3
60 : 6 = 10

30 : 6 = 5
30 : 5 = 6
30 : 3 = 10


BÀI TẬP 2: TÍNH NHẨM :

6x4=
24 : 6 =
24 : 4 =

6 x 4 = 24
24 : 6 = 4
24 : 4 = 6

TaiLieu.VN

6x2=
12 : 6 =
12 : 2 =

6 x 2 = 12
12 : 6 = 2
12 : 2 = 6

6x5=
30 : 6 =
30 : 5 =

6 x 5 = 30
30 : 6 = 5
30 : 5 = 6

6x1=
6:6=
6:1=

6x1=6
6:6=1
6:1=6


BÀI TẬP 3
Một sợi dây đồng dài 48cm được cắt thành 6 đoạn bằng nhau.
Hỏi mỗi đoạn dài mấy cm ?
TÓM TẮT

BÀI GIẢI

Độ dài mỗi đoạn dây đồng là:
48 : 6 = 8 (cm)
§¸p sè : 8cm
TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×