Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ YÊN BÁI
TRƯỜNG TH NGUYỄN VIẾT XUÂN

1
TaiLieu.VN


2
TaiLieu.VN


KIỂM TRA BÀI CŨ

Hãy nêu bảng nhân 6

6
6
6
6

x

x
x
x

1= 6
2 = 12
3 = 18
4 = 24

6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
3

TaiLieu.VN


Thứ bÈy ngày 8 tháng 8 năm

2009

BẢNG CHIA 6

6 x 3 = 18
mỗi có
ô bao
Trong Trong
mỗi ô vuông
:có?6 C
=ô ó3tất cả
vuông
Có tất
cả18
bao
nhiêu
chấm
trònnhiêu

Muốn biết trong
3 ô ?vuông

tất cả bao nhiêu chấm
vuông
3
ô
vuông.
chấm
tròn

tất
cả
Có tấtTừ
cảphép
186chấm
tròn
chia
đều
vào
các
ô vuông,
mỗi ô
tròn,
ta
làm
thế
nào?
nhân
6
x
3
=
18
ta
đã
viết
được
Vì sao
biết
18cho
: 6 =thừa
3 số là 6
Lấy tích
là 18
chia
ô vuông.
Ta làm
vuông có 6 chấm tròn.
Hỏichia
có3tất
cả6Từ
bao
nhiêu
ô vuông? Ta
nhân
phép
cho
nào?phép


ta được kết quảphép
là thừa
số
còn
lại
là 3
chia
18
:
6
=
3
làm thế nào?
6 x 3 = 18 ta viết được

phép chia 18 : 6 = 3
TaiLieu.VN

4


2009

Thứ bÈy ngày 8 tháng 8 năm

BẢNG CHIA 6
Hãy viết các phép nhân còn lại có trong bảng nhân 6.

6 x 1 = ?6

6 : ?6 = 1

6 x 6?= 36

36 :?6 = 6

?
6 x 2 = 12

12 :?6 = 2

6 x 3 = 18

18 : 6 = 3

6 x 4?= 24

24 :?6 = 4

6 x 5?= 30

30 :?6 = 5

6 x 7?= 42
42 :?6 = 7
Lấy
tích
chia
cho
Từ phép nhân
x8?thừa
1=sao
=486 số,
tabiết
viết
được
ta được
6 6xVì
48 :?6 = 8
Từ
phép
nhân
phép chia cho 6 nào?
thừa
số
612
xthương
2 :=612=là
ta2?
viết được
6 x 9?= 54
54 :?6 = 9
phép chia
cho
6
nào?
còn lại.
6 x 10
60 :?6 =10
? = 60

Từ các phép nhân còn lại trong bảng nhân 6,
hãy viết các phép chia cho 6 tương ứng.
TaiLieu.VN

5


Thứ bÈy ngày 8 tháng 8 năm 2009

HỌC THUỘC BẢNG CHIA 6
6
12
18
24

:
:
:
:

6=
6=
6=
6=

1
2
3
4

30 : 6 = 5
36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
60 : 6 = 10
TaiLieu.VN

6


Thứ bÈy ngày 8 tháng 8 năm 2009

LUYỆN TẬP BẢNG CHIA 6

- Hai đội tham gia chơi, mỗi đội 3 người.
- Trên màn hình lần lượt xuất hiện 6 phép tính, mỗi phép tính chỉ xuất
hiện một lần trong thời gian 2 giây.
- Các đội nhanh chóng viết kết quả của các phép tính vào bảng phụ
- (Sau đó treo lên bảng phần bảng mỗi đội)
- Đội nào tìm ra được nhiều kết quả đúng hơn thì chiến thắng.
7
TaiLieu.VN


Thứ bÈy ngày 8 tháng 8 năm 2009

Lượt
Lượt 21

42
54
12
24
36
18
60
30
48
6 ::6635

8
TaiLieu.VN


2009

Thứ bÈy ngày 8 tháng 8 năm

Mỗi lần 3 nhóm chơi, mỗi nhóm 3 học sinh.
Giáo viên phát cho mỗi nhóm một bộ quân Đôminô đã được
xáo trộn thứ tự các quân.
Sau hiệu lệnh của giáo viên, các nhóm bắt đầu chọn quân để
sắp xếp sao cho các phép tính được nối liền với kết quả của nó.
Nhóm nào xếp đúng và nhanh nhất thì thắng.
9
TaiLieu.VN


Thứ bÈy ngày 8 tháng 8 năm 2009

Start

6x4

6

12 : 6

6

24 : 4

1

6x5

12 30 : 5

30 Finish

4

6x2

6

6:6

24 24 : 6

6

6x1

5

6:1

2

30 : 6
10

TaiLieu.VN


Thứ bÈy ngày 8 tháng 8 năm 2009

Một sợi dây đồng dài 48cm được cắt thành 6 đoạn bằng nhau.
Hỏi mỗi đoạn dài mấy xăng-ti-mét?
Chọn đáp án đúng:

6cm
7cm

Bạn nhầm rồi
Bạn suy nghĩ
lại xem

BẠN GIỎI QUÁ.
Bạn xứng đáng được
thưởng một tràng

8cm

pháo tay.
11

TaiLieu.VN


Bài giải
Mỗi đoạn dây đồng dài là:
48 : 6 = 8 (cm)
Đáp số: 8cm

12
TaiLieu.VN


Thứ bÈy ngày 8 tháng 8 năm 2009

BẢNG CHIA 6
Một sợi dây đồng dài 48cm được cắt thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn
dài 6cm. Hỏi cắt được mấy đoạn dây?

Chọn đáp án đúng:
8 đoạn
6 đoạn

BẠN GIỎI QUÁ.
BạnBạn
nhầm
rồi
xứng đáng được
Bạn suy nghĩ
thưởng một tràng pháo
lại xem
tay.

BẠN GIỎI QUÁ.
Bạn xứng đáng được
thưởng một tràng

8 đoạn

pháo tay.
13

TaiLieu.VN


Bài giải
Số đoạn dây đựơc cắt là:
48 : 6 = 8 (đoạn)
Đáp số: 8 đoạn

14
TaiLieu.VN


Rất mong được sự đóng góp ý kiến của
các thầygiáo, cô giáo cùng các bạn đồng
nghiệp để tôi có thể có một kế hoạch bài học
ứng dụng công nghệ thông tin, vận dụng trong
giảng dạy thực tế tại cơ sở trong năm học 2009
- 2010 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
15
TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×