Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÂU DƯƠNG LÂN

TaiLieu.VN


NOÄI
NOÄI DUNG
DUNG
TRÌNH
TRÌNH BAØY
BAØY
 KIỂM TRA BÀI CŨ
 GIỚI THIỆU BÀI MỚI
 HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG
 CỦNG CỐ BÀI.

TaiLieu.VN


• KIỂM TRA BÀI CŨ


19
x
6
114

TaiLieu.VN

37
x
6
222
54
x
6
324

25
x
6
150


 GIỚI THIỆU BÀI MỚI

18 Xe
TaiLieu.VN


6 x 3 = 18

:

Khi lấy tích chia cho
thừa số này ta được
thừa số kia.
TaiLieu.VN

=


6

x 1

= 6

6

:

6

= 1

6

x 2

= 12

12 :

6

= 2

6

x 3

= 18

18 :

6

= 3

6

x 4

= 24

24 :

6

= 4

6

x 5

= 30

30 :

6

= 5

6

x 6

= 36

36 :

6

= 6

6

x 7

= 42

42 :

6

= 7

6

x 8

= 48

48 :

6

= 8

6

x 9

= 54

54 :

6

= 9

6

x 10 = 60

60 :

6

= 10

TaiLieu.VN

Nhận xét


LUYỆN
LUYỆN TẬP
TẬP
 1)a- Tính nhẩm: Gv tổ chức chơi đố bạn

42 : 6

= 7

6

: 6

= 1

24 : 6

= 4

30 : 6

= 5

54 : 6

= 9

0

: 6

= 0

36 : 6

= 6

60 : 6

= 10

TaiLieu.VN


LUYỆN
LUYỆN TẬP
TẬP

 1) b -Tính nhẩm: Gv tổ chức trò chơi gọi bạn

24 : 6

= 24
= 4

24 : 4

=

9

x 6

6

x 4

6

x 2

= 12

12 : 6

=

2

6

12 : 2

=

6

=

54

6

x 1

=

54 : 6

=

9

6

: 6

=

6
1

54 : 9

=

6

6

: 1

=

6

TaiLieu.VN


Hoạt động cá nhân

LUYỆN
LUYỆN
2-Bài toán: Một sợi dây đồng dài 48 TẬP
cm được cắt thành
TẬP
6 đoạn bằng nhau.Hỏi mỗi đoạn dài mấy xăng-ti-met?
Tóm tắt
48 cm

?cm

TaiLieu.VN

Giải
Độ dài mỗi đoạn dây là:
48 : 6 = 8 (cm)
Đáp số : 8 cm


Hoạt động nhóm đôi

LUYỆN
LUYỆN TẬP
TẬP

3-Bài toán: Một sợi dây đồng dài 48 cm được cắt thành
các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 6 cm. Hỏi sợi dài
dây đồng được cắt thành mấy đoạn?
48 cm
6cm

đoạn ?

Giải
Số đoạn dây đồng là:
48 : 6 = 8 (đoạn)
TaiLieu.VN

Đáp số : 8 đoạn


CỦNG
CỦNG CỐ
CỐ
ĐI TÌM KẾT QUẢ ĐÚNG
= 1

=

2

=

8

= 4

=

6: 6 =

12 : 6 =

42 : 6 =

54 : 6 =

0: 6 =

60 : 6 =

= 9
TaiLieu.VN

=

5

=

0

= 6

7

= 10


LUYỆN TẬP
BẢNG NHÂN VÀ CHIA 6.

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×