Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6

TaiLieu.VN


Toán
Kiểm tra bài cũ:

TaiLieu.VN


6 x 3 = 18
18 : 6 = 3

TaiLieu.VN


Bảng chia 6
6:6=1

6 x 3 = 18
18 : 6 = 3


TaiLieu.VN

12
18
24
30
36
42
48
54
60

:
:
:
:
:
:
:
:
:

6
6
6
6
6
6
6
6
6

=
=
=
=
=
=
=
=
=

2
3
4
5
6
7
8
9
10


Tính nhẩm
42 : 6 = 7
54 : 6 = 9

12
: 6 = 2 24 : 6
=4
36 : 6 = 6
6:6=1
48 : 6 = 8
18 : 6 = 3
60 : 6 = 10
30 : 6 = 5
30 : 5 = 6
30 : 3 = 10
TaiLieu.VN


Bài 2:
6 x 4 =24

Tính nhẩm

24 : 6 = 4
24 : 4 = 6

6 x 2 =12
12 : 6 = 2
12 : 2 = 6

6 x 5 = 30
30 : 6 = 5
30 : 5 = 6

6 x 1 =6
6:6= 1
6:1= 6

TaiLieu.VN


Bảng chia 6
Bài 1: Tính nhẩm
Bài 2: Tính nhẩm
Bài 3: Một sợi dây dài 48 cm được cắt
thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài
mấy xăng- ti- mét ?
Giải
Tóm tắt:
Một sợi dài: 48 cm
Cắt thành: 6 đoạn bằng nhau

Mỗi đoạn dây dài: …
m?
TaiLieu.VN

....................................
......
..........................
..........................


Bài 4
Một đoạn dây đồng dài 48 cm
được cắt thành các đoạn bằng nhau,
mỗi đoạn dài 6 cm. Hỏi cắt được mấy
đoạn dây?
Tóm tắt:
Đoạn dây dài: 48 cm
Cắt thành các đoạn bằng nhau
Mỗi đoạn dài : 6 cm

Mỗi đoạn dây dài: … cm?

TaiLieu.VN

Giải
....................................
...........
..............................
..............................


-Ghi nhớ bảng chia 6
- Hoàn thành bài trong Vở bài tập

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×