Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6

Toán 3
Bài 22: Bảng chia 6

TaiLieu.VN


Bảng chia 6

6 x 3 = 18
18 : 6 = 3
TaiLieu.VN

6x1=6

6:6=1

6 x 2 = 12

12 : 6 = 2

6 x 3 = 18


18 : 6 = 3

6 x 4 = 24

24 : 6 = 4

6 x 5 = 30

30 : 6 = 5

6 x 6 = 36

36 : 6 = 6

6 x 7 = 42

42 : 6 =7

6 x 8 = 48

48 : 6 = 8

6 x 9 = 54

54 : 6 = 9

6 x 10 =60

60 : 6 = 10


1

Tính nhẩm:

42 : 6 = 7

24 : 6 = 4

48 : 6 = 8

30 : 6 = 5

54 : 6 = 9

36 : 6 = 6

18 : 6 = 3

30 : 5 = 6

12 : 6 = 2

6:6= 1

60 : 6 = 10

30 : 3 = 10

TaiLieu.VN


2

Tính nhẩm

6 x 4 = 24

6 x 2 = 12

6 x 5 = 30

6x1=6

24 : 6 = 4

12 : 6 = 2

30 : 6 = 5

6:6= 1

24 : 4 = 6

12 : 2 = 6

30 : 5 = 6

6:1= 6

TaiLieu.VN


Một sợi dây đồng dài 48cm được cắt thành 6
đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài mấy
xăng-ti-met?

3

A.8cm

TaiLieu.VN

B. 4cm

C. 5cm

D. 7cm


Đúng rồi!Bạn thông minh quá!
Lời giải
Độ dài của mỗi đoạn dây đồng là :
48 : 6 = 8(cm)
Đáp số: 8cm

TaiLieu.VN


Sai rồi.Bạn quá thông minh!

TaiLieu.VN


4

Một sợi dây đồng dài 48cm được cắt thành
các đoạn bằng nhau,mỗi đoạn dài 6cm .Hỏi
cắt được mấy đoạn dây?

A.Cắt được 3 đoạn dây
C. Cắt được 7 đoạn dây

TaiLieu.VN

B. Cắt được 5 đoạn dây
D. Cắt được 8 đọan dây


Hoan hô!Bạn đã đúng.
Cắt được số đoạn dây là:
48 : 6 = 8(đoạn)
Đáp số: 8 đoạn dây

TaiLieu.VN


Ôi,tiếc quá!Bạn đã sai.

TaiLieu.VN


Đọc bảng chia 6
6:6=1
12 : 6 = 2
18 : 6 = 3
24 : 6 = 4
30 : 6 = 5
36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
TaiLieu.VN

60 : 6 = 10


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×