Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6

TaiLieu.VN


KIỂM TRA BÀI CŨ

Hãy nêu bảng nhân 6

6
6
6
6

x
x
x
x

1= 6
2 = 12
3 = 18
4 = 24


6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60

TaiLieu.VN


Thứ … ngày …. tháng …. năm…
Toán

BẢNG CHIA 6

6 x 3 = 18
mỗi có
ô bao
Trong Trong
mỗi ô vuông
:có?6 C
=ô ó3tất cả
vuông
Có tất
cả18
bao
nhiêu
chấm
trònnhiêu

Muốn biết trong
3 ô ?vuông

tất cả bao nhiêu chấm
vuông
3
ô
vuông.
chấm
Có tất cả 186chấm
tròntròn
chia đều
vào
các
ô vuông, mỗi ô

tất
cả
tròn,
ta
làm
thế
nào?
Từ phép
nhân
6
x
3
=
18
ta
đã
viết
Vì sao
biết
18cho
: 6 =thừa
3 được
Lấy
tích

18
chia
sốvuông?
là 6 Ta
vuông có 6 chấm tròn.
Hỏi

tất
cả
bao
nhiêu
ô
3
ô
vuông.
Ta
làm
phép chia cho 6Từ
nào?phép nhân
được kết quảphép
là thừa
số
còn
lại
là 3
làm thếta
nào?
chia
18
:
6
=
3
6 x 3 = 18 ta viết được

phép chia 18 : 6 = 3
TaiLieu.VN


Thứ … ngày …. tháng …. năm…
Toán

BẢNG CHIA 6

Hãy viết các phép nhân còn lại có trong bảng nhân 6.

6 x 1 = ?6

6 : ?6 = 1

6 x 6?= 36

36 :?6 = 6

?
6 x 2 = 12

12 :?6 = 2

6 x 3 = 18

18 : 6 = 3

6 x 4?= 24

24 :?6 = 4

6 x 7?Lấy
= 42tích chia cho
42 :?6 = 7
Từ phép nhân

sao
biết
thừa
số,
ta được
6
x
1
=
6
ta
viết
được
6 x 8?= 48
48 :?6 = 8
Từ
phép
nhân
phép
chia
cho
6 nào?
thương
là2?
thừa
số
12
:
6
=
6 x 2 = 12 ta viết được
6 x 9?= 54còn lại. 54 :?6 = 9
phép chia cho 6 nào?

6 x 5?= 30

30 :?6 = 5

6 x 10
? = 60

60 :?6 =10

Từ các phép nhân còn lại trong bảng nhân 6,
hãy viết các phép chia cho 6 tương ứng.
TaiLieu.VN


Thứ … ngày …. tháng …. năm…
Toán

BẢNG CHIA 6
6
12
18
24

:
:
:
:

6=
6=
6=
6=

1
2
3
4

30 : 6 = 5
36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
60 : 6 = 10
TaiLieu.VN


Thứ … ngày …. tháng …. năm…
Toán

BẢNG CHIA 6

- Hai đội tham gia chơi, mỗi đội 3 người.
- Trên màn hình lần lượt xuất hiện 6 phép tính, mỗi phép tính chỉ xuất
hiện một lần trong thời gian 2 giây.
- Các đội nhanh chóng viết kết quả của các phép tính vào trong
giấy A2.
- Đội nào tìm ra được nhiều kết quả đúng hơn thì chiến thắng.
TaiLieu.VN


Thứ … ngày …. tháng …. năm…
Toán

BẢNG CHIA 6

Lượt
Lượt 21

TaiLieu.VN

42
54
12
24
36
18
60
30
48
6 ::6635


Thứ … ngày …. tháng …. năm…
Toán

BẢNG CHIA 6

Mỗi lần 3 nhóm chơi, mỗi nhóm 3 học sinh.
Giáo viên phát cho mỗi nhóm một bộ quân Đôminô đã được
xáo trộn thứ tự các quân.
Sau hiệu lệnh của giáo viên, các nhóm bắt đầu chọn quân để
sắp xếp sao cho các phép tính được nối liền với kết quả của nó.
Nhóm nào xếp đúng và nhanh nhất thì thắng.
TaiLieu.VN


Thứ … ngày …. tháng …. năm…
Toán

BẢNG CHIA 6

Start

6x4

6

1

6x5

12 30 : 5

30 Finish

4

6x2

6

6:6

24 24 : 6

6

6x1

5

6:1

2

TaiLieu.VN

12 : 6

6

24 : 4

30 : 6


Thứ … ngày …. tháng …. năm…
Toán

BẢNG CHIA 6

Một sợi dây đồng dài 48cm được cắt thành 6 đoạn bằng nhau.
Hỏi mỗi đoạn dài mấy xăng-ti-mét?
Chọn đáp án đúng:

6cm
Mỗi đoạn dây đồng dàiBẠN
là: GIỎI QUÁ.
7cm
8cm
TaiLieu.VN

48 : 6 = 8 (cm)

Bạn xứng đáng được
thưởng một tràng

Đáp số: 8cm pháo tay.


Thứ … ngày …. tháng …. năm…
Toán

BẢNG CHIA 6

Một sợi dây đồng dài 48cm được cắt thành các đoạn bằng
nhau, mỗi đoạn dài 6cm. Hỏi cắt được mấy đoạn dây?
Chọn đáp án đúng:

8 đoạn
Số đoạn dây cắt đượcBẠN
là: GIỎI QUÁ.
48 : 6 = 8 (đoạn) Bạn xứng đáng được

6 đoạn
8cm
TaiLieu.VN

thưởng một tràng

Đáp số: 8đoạnpháo tay.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×