Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6

Môn: Toán
Lớp 3C
Bài : Bảng chia 6

TaiLieu.VN


Toán:

Bảng chia 6

6 x 2 = 12
12 : 6 = 2
TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 6

6 x 3 = 18
18 : 6 = 3

TaiLieu.VN


Bảng chia 6
6 : 6= 1
2

12 : 6 =
18 : 6 =

3
4
5

24 : 6 = 6
7

30 : 6 =
36 : 6 =
TaiLieu.VN

8
9
10


Toán
Bảng chia 6
Bài 1: Tính nhẩm:
42 : 6 = 7

24 : 6 = 4

48 : 6 = 8

30 : 6 = 5

54 : 6 = 9

36 : 6 = 6

18 : 6 = 3

30 : 5 = 6

12 : 6 = 2

6 :6 =

1

60 : 6 = 10

30 : 3 = 10

TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 6
Bài 2: Tính nhẩm:
6 x 4 = 24

6 x 2 = 12

6 x 5 = 30

6x1= 6

24 : 6 = 4

12 : 6 = 2

30 : 6 = 5

6:6= 1

24 : 4 = 6

12 : 2 = 6

30 : 5 = 6

6:1= 6

TaiLieu.VN


Toán

Bảng chia 6
Bài 3: Một sợi dây đồng dài 48cm được cắt thành 6
đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu xăng-timét?
Tóm tắt
48 cm

? cm
TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 6
Bài giải
Độ dài mỗi sợi dây đồng là:
48 : 6 = 8 (cm)
Đáp số: 8cm

TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 6
Bài 4: Một sợi dây đồng dài 48cm được cắt thành các
đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 6cm. Hỏi cắt được
mấy đoạn dây
Bài giải:
Tóm tắt:
Số đoạn dây cắt được là:
6cm: 1 đoạn
48cm : ? đoạn

48 : 6 = 8 (đoạn)
Đáp số: 8 đoạn

TaiLieu.VN


Trò chơi:

Chọn ý cho câu trả lời đúng kết quả của phép
tính 48 : 6 là:

a. 7
b. 8
c. 9

TaiLieu.VN


5
4
3
2
1
0

Hương
có 6 bông
Hương
cho
Kết quả
của hoa,
phép
chiachia
0: đều
6 là:
6 bạn trong tổ của mình. Mỗi bạn có số
bông 0
hoa là:
1
6

11
TaiLieu.VN

0

6


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×