Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6

Môn: Toán
Bài: Bảng chia 6

TaiLieu.VN


Toán:

I. Kiểm tra bài cũ:
Đọc bảng nhân 6

TaiLieu.VN


Toánchia
:
Bảng
6
Bảng nhân 6

Bảng chia 6


6x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60

6 :6
12 : 6
18 : 6
24 : 6
30 : 6
36 : 6
42 : 6
48 : 6
54 : 6
60 : 6

TaiLieu.VN

6 x 2 = 12
12 : 6 = 2

6 x 3 = 18
18 : 6 = 3

= 1
= 2
= 3
= 4
= 5
= 6
= 7
= 8
= 9
= 10


Toán : Bảng chia 6

Bảng nhân 6
6x1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
TaiLieu.VN

Bài 1: Tính nhẩm:
42 : 6 = 7

24 : 6 = 4

54 : 6 = 9

36 : 6 = 6

12 : 6 = 2

6 :6 = 1

48 : 6 = 8

30 : 6 = 5

18 : 6 = 3

30 : 5 = 6

60 : 6 = 10

30 : 3 = 10


Toán : Bảng chia 6

Bài 2: Tính nhẩm:

TaiLieu.VN

6 x 5 = 30

6 x 1 = 6

30 : 6 = 5

6 : 6 = 1

30 : 5 = 6

6 : 1 = 6


Toán : Bảng chia 6

Bài 3: Một sợi dây đồng dài 48 cm
được cắt thành 6 đoạn bằng nhau.
Hỏi mỗi đoạn dài mấy xăng-ti-mét ?
Bài 4: Một sợi dây đồng dài 48 cm
được cắt thành các đoạn bằng nhau,
mỗi đoạn dài 6 cm.
Hỏi cắt được mấy đoạn dây ?
TaiLieu.VN


Toán : Bảng chia 6

Bài 3:
Bài giải:
Mỗi đoạn dây dài là:
48 : 6 = 8 (cm)
Đáp số : 8 cm

TaiLieu.VN

Bài 4:
Bài giải:
48 cm cắt được :
48 : 6 = 8 (đoạn dây)
Đáp số : 8 đoạn dây


Toán: Bảng chia 6
Nối kết quả với phép tính đúng:
48 : 6

54
TaiLieu.VN

6x7

6

30 : 5

8

6x9

42

60 : 10

3


Toán:
Bảng nhân 6
6x1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
TaiLieu.VN

Bảng chia 6
6 :6 =
12 : 6 =
18 : 6 =
24 : 6 =
30 : 6 =
36 : 6 =
42 : 6 =
48 : 6 =
54 : 6 =

1
2
3
4
5
6
7
8
9

60 : 6 = 10


KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ GIÁO
SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC !

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×