Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6

MÔN TOÁN

BÀI DẠY: BẢNG CHIA 6

TaiLieu.VN


6 x 2 = 12

12 : 6 = 2

6x1=6

6 : 6 = 11

6 x 2 = 12

12 : 6 = 22

6 x 3 = 18
6 x 4 = 24

6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 3 = 18

TaiLieu.VN

18 : 6 = 3

6 x 7 = 42

sd
18

: 6 = 33

24 : 6 = 44
30
sd

: 6 = 55

36 : 6 = 66
sd
42

: 6 = 77

6 x 8 = 48

48 : 6 = 88

6 x 9 = 54

54 : 6 = 99

6 x 10 = 60

60 : 6 = 10
10


Bài 1: Tính nhẩm:
Bảng nhân 6

42 : 6 = 7
54 : 6 = 9
12 : 6 = 2
24 : 6 = 4

48 : 6 = 8
18 : 6 = 3
60 : 6 = 10
30 : 6 = 5

36 : 6 = 6

30 : 5 = 6

6:6= 1

30 : 3 = 10

TaiLieu.VN

Bảng chia 6

6x1=6

6:6=1

6 x 2 = 12

12 : 6 = 2

6 x 3 = 18

18 : 6 = 3

6 x 4 = 24

24 : 6 = 4

6 x 5 = 30

30 : 6 = 5

6 x 6 = 36

36 : 6 = 6

6 x 7 = 42

42 : 6 = 7

6 x 8 = 48

48 : 6 = 8

6 x 9 = 54

54 : 6 = 9

6 x 10 = 60

60 : 6 = 10


Bài 2: Tính nhẩm:
Bảng nhân 6

6 x 4 = 24

24 : 6 = 4

24 : 4 = 6

TaiLieu.VN

6 x 2 = 12

12 : 6 = 2

12 : 2 = 6

Bảng chia 6

6x1=6

6:6=1

6 x 2 = 12

12 : 6 = 2

6 x 3 = 18

18 : 6 = 3

6 x 4 = 24

24 : 6 = 4

6 x 5 = 30

30 : 6 = 5

6 x 6 = 36

36 : 6 = 6

6 x 7 = 42

42 : 6 = 7

6 x 8 = 48

48 : 6 = 8

6 x 9 = 54

54 : 6 = 9

6 x 10 = 60

60 : 6 = 10


Bài 3:
Một sợi dây đồng dài 48cm đựơc cắt thành 6
đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài mấy xăngti- mét?

Bài 4:
Một sợi dây đồng dài 48cm đựơc cắt thành
các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 6cm. Hỏi
cắt được mấy đoạn dây?

TaiLieu.VN


Bảng chia 6

6:6=1
12 : 6 = 2
18 : 6 = 3
24 : 6 = 4
30 : 6 = 5
36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
60 : 6 = 10
TaiLieu.VN


Giờ học kết thúc
Chân thành cảm ơn quí
thầy, cô giáo đã đến
tham dự cùng khối
chúng tôi!
TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×