Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 23: So sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn

SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY
SỐ LỚN

Trường Tiểu học Hồ Văn Nhánh


Toán

Hát


Toán
Luyện tập
Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần
số bé ta thực hiện như thế nào?


Toán

Luyện tập
Có 4 con trâu và 2 con bò. Hỏi số

bò gấp mấy lần số trâu?
Bài giải
Số bò gấp số trâu số lần là:
20 : 4 = 5 (lần)
Đáp số : 5 lần


Toán
So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Ví dụ:
A
C

2 cm

B
6 cm

D

Độ
Độ dài
dài đoạn
đoạn thẳng
thẳng CD
CD gấp
gấp 3mấy
lần lần
độ dài
độ
dài đoạn
đoạn
thẳng
thẳng
AB.AB?


Toán
So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Ví dụ:

A
C

2 cm

B
6 cm

D

Độ dài đoạn thẳng CD dài gấp 3
lần độ dài đoạn thẳng AB, ta nói độ dài
đoạn thẳng AB bằng 1 độ dài đoạn
3
thẳng CD.


Muốn tìm độ dài đoạn thẳng AB bằng
một phần mấy độ dài đoạn thẳng CD, ta
thực hiện 2 bước:

- bước 1: Thực hiện phép chia độ
dài của CD cho độ dài của AB:
6 : 2 = 3 (lần)
- bước 2: Trả lời: Độ dài đoạn thẳng
AB bằng 1 độ dài đoạn thẳng CD.
3


Toán

So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Bài toán: Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi con
bằng một phần mấy tuổi mẹ?


Toán

So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
Mẹ
Co
n

30 tuổi

6 tuổi

Bài giải

Tuổi mẹ gấp tuổi con số lần là:
30 : 6 = 5 (lần)
1
Vậy tuổi con bằng
tuổi mẹ.
5
1
Đáp số :
lần.
5


Tốn

So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
B1: Viết vào ơ trống (theo mẫu):
So So
Số lớn
Số bé bằng
á
á
gấp mấy
một phần
lớ be lần số bé?
mấy
1 số
n
ù
lớn?
4
1
24
8
2
2
1
6
3
5
5


Toán

So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Bài 2: Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn
dưới có 24 quyển sách.Hỏi số sách ở
ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở
ngăn dưới?
giây
2530phút


Toán

So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
Số sách ngăn trên
Số sách ngăn dưới

6 quyển

24 quyển

Bài giải

Số sách ngăn dưới gấp số sách ngăn trên một số lần là:
(3 đ)
24 : 6 = 4 (lần) (3 đ)

1
Vậy: Số sách ngăn trên bằng
số sách ngăn dưới.
4
(3 đ)
1
Đáp số :
lần. (1 đ)
4


Toán

Củng cố

Bài 3: Số ô vuông màu xanh bằng một
phần mấy số ô vuông màu trắng?
a)

1
A
4

B

1
5

1
C
3


Toán

Củng cố

Bài 3: Số ô vuông màu xanh bằng một
phần mấy số ô vuông màu trắng?
b)

1
A
2

B

1
4

1
C
3


Toán

Củng cố

Bài 3: Số ô vuông màu xanh bằng một
phần mấy số ô vuông màu trắng?
c)

1
A
2

B

1
4

1
C
3


Chuẩn bị tiết sau:

Luyện tập


Chúc thầy cô và các bạn vui khỏe!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×