Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 23: So sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn

Phòng giáo dục và đào tạo Thanh Oai
Trường tiểu học Kim Bài

CHƯƠNG 2 BÀI 23: SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG 1
PHẦN MẤY SỐ LỚN


CÙNG NHAU HÁI QUẢ

2
1
3
4

5


Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài 6cm.
Hỏi đoạn thẳng CD dài gấp mấy lần đoạn thẳng AB?1) Ví dụ:
A

2 cm

B

C

D

6 cm

6 : 2 = 3 ( lần)
Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AB
Ta nói rằng: Độ dài đoạn thẳng AB bằng

1
3

độ dài đoạn thẳng CD.


2) Bài toán: Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ?

Bài giải

Tóm tắt
Mẹ
Con
Tuổi con:

: 30 tuổi
: 6 tuổi

1
.........

tuổi mẹ?

Tuổi mẹ gấp tuổi con một số lần là:
30 : 6 = 5 (lần)
Vậy tuổi con bằng

1
5

tuổi mẹ.

Đáp số :

1
.
5

Nhận xét: Muốn so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn, ta thực hiện như sau:
- Tính xem số lớn gấp mấy lần số bé ( lấy số lớn chia cho số bé)
- Dựa vào kết quả vừa tìm, so sánh và trả lời số bé bằng một phần mấy số lớn.


Bài1

Viết vào ô trống ( theo mẫu):

Số lớn

Số bé

Số lớn gấp mấy lần
số bé?

Số bé bằng một
phần mấy số lớn?

8

2

4

1
4

6

3

2

1
2

10

2

5

1
5


Bài 2 Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có 24 quyển sách. Hỏi

số sách ở ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở ngăn dưới?

Tóm tắt:
Ngăn trên :

 

Ngăn dưới :

 

 

 

 


Bài 2
Bài giải
Số sách ở ngăn dưới gấp số sách ở ngăn trên số lần là:
24 : 6 = 4 (lần)
Vậy số sách ở ngăn trên bằng

1
4

số sách ở ngăn dưới.

Đáp số :

1
.
4


Bài 3

Số ô vuông màu xanh bằng một phần mấy số ô
vuông màu trắng?

a)

Số ô vuông màu xanh bằng

1 số ô vuông màu trắng.
5


b)

Số ô vuông màu xanh bằng

1
số ô vuông màu trắng.
3

c)

Số ô vuông màu xanh bằng

1
số ô vuông màu trắng.
2Số con thỏ bằng một phần mấy số con chó?

Chúc mừng bạn !

Số con thỏ bằng

1
số con chó.
5


Số con kiến bằng một phần mấy số con ong?

Chúc mừng bạn !

Số con kiến bằng

1
số con ong.
4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×