Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 23: So sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn

Môn :Toán

Bài : SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG
MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN


Toán:

Kiểm tra bài cũ

Tính nhẩm:
24 : 8 =

64 : 8 =

48 : 8 =

32 : 8 =

56 : 8 =


72 : 8 =


Toán:
SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN
1,Ví dụ :
-Đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn
thẳng CD dài 6cm
-* Hỏi : Độ dài đoạn thẳng CD
gấp mấy lần đoạn thẳng AB?
Tóm Tắt
2cm
A
B
D

C
6cm


Toán:
A

Tóm Tắt
2cm
B
D

C
6cm
Ta thực hiện phép tính:

6 : 2 = 3 (lần)

Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AB
Ta nói rằng: Độ dài đoạn thẳng AB bằng

1độ dài đoạn thẳng CD
3


Toán:
SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN
2,Bài toán: Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi tuổi con bằng một phần
mấy tuổi mẹ?
Bài giải
Tuổi mẹ gấp tuổi con một số lần là:
30 : 6 = 5 (lần)
Vậy tuổi con bằng

1tuổi mẹ.
5
Đáp số:

1 lần
5


Cách giải bài toán so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn:

- Tìm số lớn gấp mấy lần số bé
- Suy ra số bé bằng một phần mấy số lớn

Lưu ý: Ở đáp số không có tên đơn vị


SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN
Luyện tập:
Bài 1
Viết vào ô trống (theo mẫu):
Số lớn

Số bé

8

2

6

3

10

2

Số lớn gấp
mấy lần số bé?

Số bé bằng một phần
mấy số lớn?

4

1
4


Bài 2
Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có 24 quyển sách. Hỏi số
sách ở ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở ngăn dưới?
Bài giải:
Số sách ngăn dưới gấp số sách ngăn trên một số lần:
24 : 6 = 4 ( lần)
Vậy số sách ngăn trên bằng một

1 số sách ngăn dưới.
4 Đáp số: 1
4


Bài 3: Số ô vuông màu xanh bằng một phần mấy số ô vuông màu
trắng?

- Số ô vuông màu trắng gấp 5 lần số ô vuông màu xanh.
- Số ô vuông màu xanh bằng 1 số ô vuông màu trắng.

5


Toán:
SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN
Cách giải bài toán so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn:

- Tìm số lớn gấp mấy lần số bé
- Suy ra số bé bằng một phần mấy số lớn

Lưu ý: Ở đáp số không có tên đơn vị
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×