Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 23: So sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn


B

Toán

Bao gạo 48kg nặng gấp mấy lần bao
gạo 8 kg ?


B
Toán

So sánh số bé bằng một phần mấy số
lớn
2 cm

1. Ví dụ :

A
C


B

D

6 cm
6 : 2 = 3 ( lần )
Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AB
1
Độ dài đoạn thẳng AB bằng
độ dài đoạn thẳng CD
3


B 61
S/
Toán

So sánh số bé bằng một phần mấy số
1. lớn
Ví dụ :

2. Bài toán : Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi tuổi con
bằng một phần mấy tuổi mẹ ?
Bài giải
Tuổi mẹ gấp tuổi con một số lần là :
30 : 6 = 5 (lần)

1
Vậy tuổi con bằng tuổi mẹ .
51
Đáp số :

5


S/ 61
Toán

So sánh số bé bằng một phần mấy số
lớn1 : Viết vào ô trống (theo mẫu) :
Bài
Sè lín
8

2

6

3

10

2

Sè lín gÊp
mÊy lÇn sè
bÐ ?
4
2
5

Sè bÐ b»ng
mét phÇn
mÊy 1sè lín?
4
1
2
1
5
V 61
S/
Toán

So sánh số bé bằng một phần mấy số
Bài 1 :
lớn
Bài 2 :
Bài 3 : Số ô vuông màu xanh bằng một phần
mấy số ô vuông màu trắng ?
a.

1
5

b.
c.

1
3

1
2
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×