Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 23: So sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn


Ví dụ :
A

2cm

B

C

6cm

D


6 : 2 = 3 (lần)
Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3
lần độ dài đoạn thẳng AB.
Ta nói rằng: Độ dài đoạn
thẳng AB bằng 1 độ dài
đoạn thẳng CD. 3Bài toán :
Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi
tuổi con bằng một phần mấy
tuổi mẹ ?


Giải
Tuổi mẹ gấp tuổi con một
số lần :
30 : 6 = 5 (lần)
Vậy tuổi con bằng 1
5
tuổi mẹ.
1
Đáp số : 5


Bài 1 :
So
á
lớ
n

So
á
be
ù

8

2

6

3

Số
lớn
gấp
mấy
lần4 số
bé?

2
5

Số bé
bằng
một
phần
1
mấy số
4
lớn?
1

2
1
5


Bài 2 :

Giải

Số sách ngăn dưới gấp số sách
ngăn trên một số lần :
24 : 6 = 4 (lần)
Vậy số sách ngăn trên bằng 1
số sách ngăn dưới
4
1
Đáp số :
4


Bài 3 :
Số ô vuông màu xanh bằng
một phần mấy số ô vuông màu
trắng ?


a)

5 : 1 = 5 (lần)
Số ô vuông màu trắng gấp 5
lần số ô vuông màu xanh.
Vậy số ô vuông màu xanh bằn
1 số ô vuông màu trắng.
5


b)

6 : 2 = 3 (lần)
Số ô vuông màu trắng gấp 3
lần số ô vuông màu xanh.
Vậy số ô vuông màu xanh bằn
1 số ô vuông màu trắng.
3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×