Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 23: So sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn

MÔN: TOÁN – LỚP 3
BÀI: SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ
LỚN – TIẾT 59Toán

Bài toán:
12quả cam. Hỏi
Hồng hái được 3 quả cam, Tuấn hái được 12
số cam của Tuấn gấp mấy lần số cam của Hồng?

Giải
Số cam của Tuấn gấp số cam của Hồng số lần là:
:

= 4 (lần)

Đáp số: 4 lầnToán
Tiết 19: So sánh số bé bằng một

phần mấy số lớn

1) Ví dụ

2cm

A

B

C

D
6cm

6 : 2 = 3 (lần)
Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AB.
Ta nói rằng: Độ dài đoạn thẳng AB bằng
G
I

2cm

1
độ dài đoạn thẳng CD.
3

H
K
8cm

8 : 2 = 4 (lần)
Độ dài đoạn thẳng IK gấp 4 lần độ dài đoạn thẳng GH. Vậy độ dài
đoạn thẳng GH bằng 1 độ dài đoạn thẳng IK.

4


Toán
Tiết 19: So sánh số bé bằng một
phần mấy số lớn

1) Ví dụ

A

2cm

B

C

D
6cm

6 : 2 = 3 (lần)
Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AB.
Ta nói rằng: Độ dài đoạn thẳng AB bằng

1
độ dài đoạn thẳng CD.
3

2) Bài toán: Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi tuổi con bằng một phần mấy tuổi
mẹ?

Bài giải
Tuổi mẹ gấp tuổi con một số lần là:
30 : 6 = 5 (lần)
Vậy tuổi con bằng 1 tuổi mẹ.
1
5
Đáp số:

5


Toán
Tiết 19: So sánh số bé bằng một
phần mấy số lớn

Bài tập 2: Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có 24 quyển sách.
Hỏi số sách ở ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở ngăn dưới?

Bài giải
Số sách ngăn dưới gấp số sách ngăn trên một số lần là:

24 : 6 = 4 (lần)
Vậy số sách ngăn trên bằng 1 số sách ngăn dướiï.
4
1
Đáp số:
4


Toán
Tiết 19: So sánh số bé bằng một
phần mấy số lớn

TRÒ CHƠI:
Bài tập 1: Viết vào ô trống (Theo mẫu)
Số lớn gấp mấy lần số
bé?

Số bé bằng một phần
mấy số lớn?
1
4

Số lớn

Số bé

8

2

4

6

3

2

1
2

10

2

2

1
5


Toán
Tiết 19: So sánh số bé bằng một
phần mấy số lớn

Bài tập 3: Số ô vuông màu xanh bằng một phần mấy số ô
vuông màu cam?
b)

a)

5:1=5

1
5

6:2=3

1
3
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×