Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 8: Bảng nhân 7

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO

TaiLieu.VN


Mỗi túi có 6kg táo. Hỏi 3 túi như
thế có tất cả bao nhiêu kg táo?
Bài giải
3 túi có số kg táo là:
6 x 3 = 18 (kg táo)
Đáp số: 18 kg táo

TaiLieu.VN


6x1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18

12 + 6 = 18


6 x 4 = 24

18 + 6 = 24

6 x 5 = 30

.............

6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10= 60
TaiLieu.VN

6 + 6 = 12


BẢNG NHÂN 7
7 X

1 =

7 X

2 =

7 X
7 X

1
3 =
4
4 =
2

7 X

5 = 1

7 X

6 = 2
8
7 =
3
8 =
5
9 =
4
1 = 2
0
4

7 X
7 X
7 X
7 X
TaiLieu.VN

7


BẢNG NHÂN 7
7x1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10= 70
TaiLieu.VN


TaiLieu.VN

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1 =
2 =
3 =
4 =
5 =
6 =
7 =
8 =
9 =
10 =

7
14
21
28
35
42
49
56
63
70


7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
TaiLieu.VN

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1 =
2 =
3 =
4 =
5 =
6 =
7 =
8 =
9 =
10 =

7
14
21
28
35
42
49
56
63
70


7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
TaiLieu.VN

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1 =
2 =
3 =
4 =
5 =
6 =
7 =
8 =
9 =
10 =

7
14
21
28
35
42
49
56
63
70


Bài 1: Tính nhẩm
7 x 3 =21
7 x 5 =35
7 x 7 =49

TaiLieu.VN

7x8=
56
42
7x6=
28
7x4=

14
7x 2=
70
7 x 10 =
63
7x 9=

7 x 1 =7
0 x 7 =0
7 x 0 =0


Bài 2: Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có tất cả bao
nhiêu ngày?
Bài 3
Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống:
7

TaiLieu.VN

14

21

42

63


Bài 2: Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có tất cả bao
nhiêu ngày?
Tóm tắt :
1 tuần:

7 ngày

4 tuần : ... ngày ?
Bài giải:
4 tuần lễ có số ngày là :
7 x 4 = 28 ( ngày )
Đáp số : 28 ngày
TaiLieu.VN


Bài 3
Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống:
7

TaiLieu.VN

14

21

28 35 42

49

56 63

70


Điền tiếp số thích hợp vào ô trống:
7

14

21

49

70

70 63

56

28

7

TaiLieu.VN


BẢNG NHÂN 7
7x1 =
7x2 =
7x3 =
7x4 =
7x5 =
7x6 =
7x7 =
7x8 =
7x9 =
7 x 10=
TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×