Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 8: Bảng nhân 7

BẢNG NHÂN 7


NỘI DUNG
1. Mục tiêu
2. Xây dựng bảng nhân 7
3. Luyện tập
4. Ghi nhớ


MỤC TIÊU
1. Củng cố ý nghĩa của phép nhân và
giải toán bằng phép nhân.
2. Học sinh tự lập được và học thuộc
bảng nhân 7.


Xây dựng bảng nhân 7
7 được lấy 1 lần, ta viết:
7x1=7
7 được lấy 2 lần, ta có:


7x1=7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21

7 x 2 = 7 + 7= 14

7 x 4 = 28

Vậy:

7 x 5 = 35

7 x 2 = 14

7 x 6 = 42
7 được lấy 3 lần, ta có:
7 x 3 = 7+ 7 + 7 = 21
Vậy:

TaiLieu.VN

7 x 3 = 21

+7

7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x10= 70

+7


Bảng nhân 7

TaiLieu.VN

7 x 1

= 7

7 x 2

= 14

7 x 3

= 21

7 x 4

= 28

7 x 5

= 35

7 x 6

= 42

7 x 7

= 49

7 x 8

= 56

7 x 9

= 63

7 x 10 = 70


Luyện tập

Bài 1: Tính nhẩm

TaiLieu.VN

7 x 3 = 21

7x2=

14

7 x 5 = 35

7x6=

42

7 x 8 = 56

7 x 10 = 70

7 x 4 = 28

7x1= 7

7 x 7 = 49

0x7= 0

7 x 9 = 63

7x0= 0


Luyện tập

Bài 1: Tính nhẩm

TaiLieu.VN

7 x 3 = 21

7x2=

14

7 x 5 = 35

7x6=

42

7 x 8 = 56

7 x 10 = 70

7 x 4 = 32

7x1= 7

7 x 7 = 56

0x7= 0

7 x 9 = 72

7x0= 0


Luyện tập (tiếp)
Bài 2: Một tuần lế có 7 ngày . Hỏi 5 tuần lễ có bao
nhiêu ngày ?
7 ngày

7 ngày

7 ngày

7 ngày

7 ngày

? Ngày
Bài giải

Số ngày của 5 tuần lễ là :
7 x 5 = 35 ( ngày)
Đáp số : 35 ngày
TaiLieu.VN


Luyện tập (tiếp)
Bài 3: Đếm thêm 7 rồi điền số thích hợp vào ô trống :

7

TaiLieu.VN

14

21

28

35

42

49

56

63

70


Ghi nhớ
1. Ghi nhớ thứ nhất
2. Ghi nhớ thứ hai
3. Ghi nhớ thứ ba
4. …

TaiLieu.VN


Cám ơn !!
Hẹn gặp lại các
bạn !
TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×