Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 8: Bảng nhân 7


Toán

Đặt tính rồi tính :
30 : 5
Đọc bảng nhân 6

15 : 5


To¸n
Tiết 31: Bảng nhân 7
1. Xây dựng bảng nhân 7
7được lấy 1 lần, ta viết:
7x1=7
7được lấy 2 lần, ta có:
7 x 2 = 7 + 7 = 14
Vậy:

7 x 2 = 14


7 được lấy 3 lần, ta có:
7 x 3 = 7 + 7 + 7 = 21
Vậy:

7 x 3 = 21

7x1=7

+7

7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70

+7


Toán
Tiết 31: Bảng nhân 7
7 x 1

= 7

7 x 2

= 14

7 x 3

= 21

7 x 4

= 28

7 x 5

= 35

7 x 6

= 42

7 x 7

= 49

7 x 8

= 56

7 x 9

= 63

7 x 10 = 70


7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

x 1 = 7
x 2 = 14
x 3 = 21
x 4 = 28
x 5 = 35
x 6 = 42
x 7 = 49
x 8 = 56
x 9 = 63
x 10 = 70


7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

x 1 =
x 2 =
x 3 =
x 4 =
x 5 =
x 6 =
x 7 =
x 8 =
x 9 =
x 10 =

7
14
21
28
35
42
49
56
63
70


7x 1 =
7 x 2 =
7 x 3 =
7 x 4 =
7 x 5 =
7 x 6 =
7 x 7 =
7 x 8 =
7 x 9 =
7 x 10 =

7
14
21
28
35
42
49
56
63
70


Toán
Tiết 31: Bảng nhân 7
2. Luyện tập
Bài 1: Tính nhẩm

7x3=

21
7 x 5 = 35
7 x 7 = 49

7x2 =

56
7 x 6 = 42
7 x 4 = 28

7x1=

7x8=

14
7 x 10 = 70
7 x 9 = 63
7
0x7= 0
7x0= 0


Bài 2: Một tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần
lễ có tất cả bao nhiêu ngày?
Tóm tắt

1 tuần lễ: 7 ngày
4 tuần lễ: … ngày?
Bài giải

Bốn tuần lễ cú số ngày là:
7 x 4 = 28 (ngày)
Đáp số: 28 ngày


To¸n
TiÕt 31: B¶ng nh©n 7
Bài 3: Đếm thêm 7 rồi điền số thích hợp vào ô trống:

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70


TOÁN
Tiết 31: BẢNG NHÂN 7

2863

14
42
TaiLieu.VN

21
70

70
63


TOÁN
TiÕt 31: BẢNG NHÂN 7

TaiLieu.VN

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

x 1 =
x 2 =
x 3 =
x 4 =
x 5 =
x 6 =
x 7 =
x 8 =
x 9 =
x 10 =

7
14
21
28
35
42
49
56
63
70


Chúc các em học giỏi !

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×