Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 8: Bảng nhân 7

Môn : Toán
Lớp : 3/B

TaiLieu.VN


Toán :
Kiểm tra bài cũ
1) Đặt tính rồi tính : 15 : 3
2a/ Viết tổng sau thành tích :
5 + 5 + 5 = 5 x 3 = 15
b/ Chuyển tích sau thành tổng
:
4 + 4 + 4 = 12
4 X3=

27 : 4


Toán :


Bảng nhân 7
7 đượclấy 1 lần , ta có
:

7x1=7
7 được lấy 2 lần , ta
có :
7 x 2 = 7 + 7 = 14
Vậy: 7 x 2 = 14

TaiLieu.VN

7x1=
7

7 x 2 = 14
7x3=
21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42

7 được lấy 3 lần , ta
có :

7x7= 4
9
7 x 8 = 56

7x7=7+7+7=
21

7 x 9 = 63

Vây : 7 x 3 = 21

7 x 10 = 70


Toán :

Bảng nhân 7
7x1=
7 7 x 2 = 14
7x3=
21x 4 = 28
7
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7x7= 4
9
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
TaiLieu.VN


Toán :

Bảng nhân 7
Thực hành :
1) Tính nhẩm :
7 x 3 = 21

7 x 8 =56

7 x 2 =14

7x1=
7

7 x 5 = 35

7 x 6 =42

70
7 x 10 =

0
0x7=

7 x 7 = 49

7 x 4 =28

7 x 9 =63

0
7x0=

2) Giải toán :
Bài giải

Tóm tắt
Mỗi tuần : 7 ngày
4 tuần

: ... ngày ?

Số ngày 4 tuần lễ là :
7 x 4 = 28 ( ngày )
Đáp số : 28

TaiLieu.VN

ngày


Toán :

Bảng nhân 7
Thực hành :
3) Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống :

7

TaiLieu.VN

14 21

2
8

35 42

4
9

56 63

70


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×