Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 8: Bảng nhân 7


To¸n
B¶ng nh©n 7
1. Xây dựng bảng nhân 7
7được lấy 1 lần, ta viết:
7x1=7
7được lấy 2 lần, ta có:
7 x 2 = 7 + 7 = 14
Vậy:

7 x 2 = 14

7x1=7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42

7 được lấy 3 lần, ta có:
7 x 3 = 7 + 7 + 7 = 21

Vậy:

7 x 3 = 21

+7

7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70

+7


To¸n
B¶ng nh©n 7
7 x 1

= 7

7 x 2

= 14

7 x 3

= 21

7 x 4

= 28

7 x 5

= 35

7 x 6

= 42

7 x 7

= 49

7 x 8

= 56

7 x 9

= 63

7 x 10 = 70


To¸n
B¶ng nh©n 7
7 x 1

= 7

7 x 2

= 14

7 x 3

= 21

7 x 4

= 28

7 x 5

= 35

7 x 6

= 42

7 x 7

= 49

7 x 8

= 56

7 x 9

= 63

7 x 10 = 70


To¸n
B¶ng nh©n 7
7 x 1

= 7

7 x 2

= 14

7 x 3

= 21

7 x 4

= 28

7 x 5

= 35

7 x 6

= 42

7 x 7

= 49

7 x 8

= 56

7 x 9

= 63

7 x 10 = 70


To¸n
B¶ng nh©n 7
2. Luyện tập
Bài 1: Tính nhẩm

7 x 3 = 21

7 x 2 = 14

7 x 5 = 35

7 x 10 = 70

7 x 7 = 49

7 x 9 = 63

7 x 8 = 56

7x1= 7

7 x 6 = 42

0x7= 0

7 x 4 = 28

7x0= 0


Bài 2: Một tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần
lễ có tất cảTóm
baotắtnhiêu ngày?
1 tuần lễ: 7 ngày
4 tuần lễ: …?
ngày
Bài giải
Bốn tuần lễ có số ngày là:
7 x 4 = 28
( ngàyĐáp
) số: 28 ngày


To¸n
B¶ng nh©n 7
Bài 3: Đếm thêm 7 rồi điền số thích hợp vào ô trống

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70


TOÁN
BẢNG NHÂN 7

2863

14
42
TaiLieu.VN

21
70

70
63


TOÁN
BẢNG NHÂN 7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
TaiLieu.VN

x 1 =
x 2 =
x 3 =
x 4 =
x 5 =
x 6 =
x 7 =
x 8 =
x 9 =
x 10 =

7
14
21
28
35
42
49
56
63
70


TaiLieu.VN


To¸n
B¶ng nh©n 7
1. Xây dựng bảng nhân 7
2. Học thuộc bảng nhân 7
3. Luyện tập
Bài 1: Tính nhẩm
Bài 2: Giải toán
Bài 3: Đếm thêm 7 rồi điền số thích hợp vào ô trống

4. Trò

TaiLieu.VN

chơi - Củng cốTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×