Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 8: Bảng nhân 7

TaiLieu.VN


Toán: (Tiết 31)

7 được lấy một lần, ta viết:
7 x 1 = 7
7 được lấy 2 lần, ta viết:
7 x 2 = 7+7 = 14

7 x 2 = 14
7 được lấy 3 lần, ta viết:
7x3=
7+7+7= 21

TaiLieu.VN

7 x 3 = 21


Toán: (Tiết 31)


BẢNG NHÂN 7
7 được lấy 1 lần, ta có:
7x1=7
7được lấy 2 lần, ta có:
7 x 2 = 7 + 7 = 14
Vậy: 7 x 2 = 14
7 được lấy 3 lần, ta có:
7 x 3 = 7 + 7 + 7 = 21
Vậy: 7 x 3 = 21
TaiLieu.VN

7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 =
7 x 7 =
7 x 8 =
7 x 9 =
7 x 10 =

42
49
56
63
70


Toán: Tiết 31
7 BẢNG NHÂN

Bài1 :

Tớnh nhẩm:

7 x 3 = 21

7 x 8 = 56 7 x 2 = 14

7 x 1 = 7

7 x 5 = 35

7 x 6 = 42 7 x 10 = 70

0 x 7 = 0

7 x 7 = 49

7 x 4 = 28

7x 0 = 0

7 x 9 = 63

+ Số 1 nhân với bất kì số nào cũng bằng chính số đó.
+ Số 0 nhân với bất kì số nào cũng bằng 0
TaiLieu.VN


Toán: (Tiết 31)
BẢNG NHÂN 7

Bài 2

Mỗi tuần lễ cú 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ cú
tất cả bao nhiờu ngày?
Tóm tắt:
Mỗi tuần có

: 7 ngày

4 tuần như vậy có : … ngày ?

TaiLieu.VN

V


Toán: (Tiết 31)
BẢNG NHÂN 7

Bài 3:

7

TaiLieu.VN

Đếm thêm 7 rồi viết số thích
hợp vào chỗ trống:
14 21 28 35 42 49 56 63 70

N


Chào tất cả các em !

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×