Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 8: Bảng nhân 7

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
MÔN TOÁN LỚP 3


Toán
• Bài cũ:
-viết phép nhân tương ứng với mỗi tổng sau;

6+6=

12

6 + 6 + 6 + 6 + 6 +6 + 6= 42


Toán

Bảng nhân 7


LẬP BẢNG NHÂN 7

7 chấm trũn được lấy mấy lần ?
7 được lấy một lần ta viết: 7 x 1 = 7
7 chấm tròn được lấy mấy lần ?
7 chấm tròn được lấy 2 lần ta viết: 7 x 2 = 14

7 chấm trũn được
lấy mấy lần ?

Ta viết 7 x 3 = 21 Vỡ 7 x 3 = 7 + 7 + 7 = 21


Bảng nhân 7
7x1 = 7

7 x 4 = 28

7 x 7 = 49

7 x 10 = 70

7 x 2 = 14

7 x 5 = 35

7 x 8 = 56

7x0 = 0

7 x 3 = 21

7 x 6 = 42

7 x 9 = 63


Bài 1 :

Tính nhẩm :

Em có nhận xét gi về
cột phép tính này?

7 x 2 = 14

7 x 5 = 35

7 x 6 = 42

0x7= 0

7 x 4 = 28

7 x 3 = 21

7 x 9 = 63

7x0= 0

7 x 8 = 56

7x1= 7

7 x 10 = 70

1x7= 7

+số 0 nhân với bất kỳ số nào cũng
bằng 0 và ngược lại
+số 1 nhân với bất kỳ số nào cũng
bằng chính số đó và ngược lại


Bài yêu cầu em làm gỡ

Bài 2 :

7
7

x5
x8

7

x 10

7

x 10

?
?
?
?

7
7
7
7

x3
x6
x7

x7

?
?
?
?


7
7

x5
x8

7

x 10

7

x 10

35
56

70
70

7
7
7
7

x3
x6
x7

x7

21
42
49
49


Bài 3

Một lớp học cú 5 tổ, mỗi tổ đều cú 7 học sinh.
Hỏi mỗi lớp học đó cú bao nhiờu học sinh?

Tóm tắt :

- 1 tổ:

7 học sinh

- 1 lớp 5 tổ ... .?... Học sinh
Bài giải

Lớp học có số học sinh là:
7 x 5 = 35 ( học sinh)
Đáp số: 35 học sinh


0

Bài 4

ĐẾM THÊM 7 RỒI VIẾT SỐ THÍCH HỢ
VÀO MỖI VẠCH CỦA TIA SỐ .

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×