Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 9: Gấp một số lên nhiều lần

Toán 3
GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN

TaiLieu.VN


Toán:

Bài cũ: HS làm ở bảng con
7 x 5 + 15 = 35 + 15
= 50
7 x 7 + 1 = 49 + 1
= 50

TaiLieu.VN


Toán: GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN
Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3
lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng – ti mét?
Tóm tắt

Bài giải
A 2cm B
Độ dài đoạn thẳng CD là:
D
C
2 x 3 = 6 (cm)
?cm

TaiLieu.VN

Đáp số: 6 cm


Toán: GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN

Muốn gấp một số lên nhiều lần,
ta lấy số đó nhân với số lần

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


Toán: GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN
Bài tập 1:
Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi
năm nay chị bao nhiêu tuổi?
Tóm tắt
Em

Bài giải

6 tuổi

6 x 2 = 12 ( tuổi)

Chị
? tuổi
TaiLieu.VN

Tuổi chị năm nay là:

Đáp số: 12 tuổi


Toán: GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN
Bài tập 2:
Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số
cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?
Tóm tắt
Con
Mẹ

7 quả

? quả
TaiLieu.VN

Bài giải
Số cam của mẹ hái là:
7 x 5 = 35 (quả)
Đáp số: 35 quả cam


Toán: GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN
Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

TaiLieu.VN

Số đã cho

Gấp 5 lần số đã cho

3

15

6

30

4

20

7

35

5

25

0

0


Toán: GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN
Củng cố:

Muốn gấp một số lên nhiều lần,
ta lấy số đó nhân với số lần

TaiLieu.VN


KÍNH CHÚC CÁC THẦY,
CÔ GIÁO MẠNH KHỎE.
CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×