Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 9: Gấp một số lên nhiều lần

Năm học : 2010 - 2011


Toán:

Gấp một số lên nhiều lần

KIỂM TRA BÀI CŨ:
(BT3-SGK TRANG 32)
MỖI LỌ HOA CÓ 7 BÔNG HOA. HỎI 5 LỌ HOA
NHƯ THẾ CÓ BAO NHIÊU BÔNG HOA?


Toán: Gấp một số lên nhiều lần
Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn
thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng-ti-mét?
Tóm tắt:

Bài giải:

A 2cm B


Độ dài đoạn thẳng CD là:
2 x 3 = 6 (cm)

C

D

Đáp số : 6cm.

? cm

Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
Gấp 6 kg lên 4 lần được : 6 x 4 = 24 (kg).
Gấp 4m lên 5 lần được: 4 x 5 = 20 (m).


Toán: Gấp một số lên nhiều lần

1.Bài toán:
Tóm tắt:
A 2cm B
C

? cm

D

Bài giải:
Độ dài đoạn thẳng CD là:
2 x 3 = 6 ( cm)
Đáp số: 6cm.
Muốn gấp một số lên nhiều
lần ta lấy số đó nhân với số
lần.
TaiLieu.VN

2.Luyện tập:
Bài 1:Viết (theo mẫu):
M: Gấp 3m lên 5 lần được: 3 x 5 =15(cm).
a. Gấp 6kg lên 4 lần được: 6 x 4 = 24 (kg).
b. Gấp 5l lên 8 lần được: 5 x 8 = 40 ( l ).
c. Gấp 4 giờ lên 2 lần được: 4 x 2 = 8 (giờ).


Toán: Gấp một số lên nhiều lần

1.Bài toán:
Tóm tắt:
A 2cm B
C

? cm

2.Luyện tập:
Bài 1:Viết (theo mẫu).
Bài 2: Năm nay Lan 7 tuổi, tuổi mẹ Lan gấp 5 lần tuổi
Lan. Hỏi năm nay mẹ Lan bao nhiêu tuổi?
D

Bài giải:
Độ dài đoạn thẳng CD là:
2 x 3 = 6 ( cm)
Đáp số: 6cm.
Muốn gấp một số lên
nhiều lần ta lấy số đó nhân
với số lần.

7tuổi

Tóm tắt:

Lan :
Mẹ Lan :
? tuổi
Bài giải:
Năm nay mẹ Lan có số tuổi là:
7 x 5 = 35 (tuổi)
Đáp số: 35 tuổi.

TaiLieu.VN


Toán: Gấp một số lên nhiều lần

1.Bài toán:
Tóm tắt:
A 2cm B
C

? cm

D

Bài giải:
Độ dài đoạn thẳng CD là:
2 x 3 = 6 ( cm)
Đáp số: 6cm.
Muốn gấp một số lên
nhiều lần ta lấy số đó nhân
với số lần.

2.Luyện tập:
Bài 1:Viết (theo mẫu).
Bài 2: (VBT- 41).
Bài 3: Huệ cắt được 5 bông hoa, Lan cắt được nhiều gấp 3
lần số hoa của Huệ. Hỏi Lan cắt được bao nhiêu bông
5 bông
hoa?
Tóm tắt:
Huệ cắt:
Lan cắt:
? bông
Bài giải:
Lan cắt được số bông hoa là:
5 x 3 = 15 ( bông )
Đáp số:15 bông hoa.

TaiLieu.VN


Toỏn: Gp mt s lờn nhiu ln

1.Bi toỏn:
Túm tt:
A 2cm B
C

2.Luyn tp:
Bi 1:Vit (theo mu).
Bi 2: (VBT- 41).
Bi 3: Túm tt:

5 bụng

? cm

D

Hu ct:

Lan ct:
Bi gii:
? bụng
di on thng CD l:
2 x 3 = 6 ( cm)
Bi 4: Vit s thớch hp vo ụ trng ( theo mu):
ỏp s: 6cm.
Số đã cho
2 7 5 4 6
Mun gp mt s lờn
nhiu ln ta ly s ú nhõn Nhiều hơn số đã cho 8
10 15 13 12 14
vi s ln.
đơn vị
16 56 40 32 48
Gấp 8 lần số đã cho
TaiLieu.VN

0
8
0
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×