Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 9: Gấp một số lên nhiều lần

MÔN

: TOÁN

LỚP: 3C

TaiLieu.VN


Toán

TaiLieu.VN


Gấp một số
lên nhiều lần
TaiLieu.VN


Toán


1. Em hãy đọc thuộc bảng
nhân 7.

TaiLieu.VN


Toán
2. Tính nhẩm:

TaiLieu.VN

7 x 3 = 21

7 x 4 = 28

7 x 9 = 56

7x1= 7

7 x 5 = 35

7 x 6 = 42


Toán
3.Em hãy chọn đáp án đúng để điền vào dãy
số sau:
a) 14, 21, 28, …, … . b) 56, 49, 42, …, … .
A. 29, 30

A. 44, 46

B. 30, 32

B. 35, 28

C. 35, 42

C. 43, 44

TaiLieu.VN


Toán
Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD
dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD
dài mấy xăng-ti-mét?

TaiLieu.VN


Phân tích đề toán

TaiLieu.VN


Toán
Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD
dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD
dài mấy xăng-ti-mét?

TaiLieu.VN


Tìm cách vẽ đoạn thẳng CD

TaiLieu.VN


Toán
Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD
dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD
dài mấy xăng-ti-mét?
Tóm tắt
2cm

A
C

B

.

D
? cm

TaiLieu.VN


Tính độ dài đoạn thẳng CD?

TaiLieu.VN


Toán:
Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD
dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD
dài mấy xăng-ti-mét?
Tóm tắt
A

2cm

Bài giải
Độ dài đoạn thẳng CD là:

B

C

2 x 3 = 6 (cm)
D

? cm

Đáp số: 6cm.

* Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó
nhân với số lần.
TaiLieu.VN


Toán
Bài 1: Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi
em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi?
Tóm tắt
Bài giải
Em:

6 tuổi

Năm nay chị có số tuổi là:

Chị:

6 x 2 = 12 (tuổi)
? cm

TaiLieu.VN

Đáp số: 6 tuổi


Toán

Bài 2: Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5
lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả
cam?

TaiLieu.VN


Toán

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
Số đã cho

3

6

4

7

5

0

Nhiều hơn số đã
cho 5 đơn vị

8

11

9

12

10

5

Gấp 5 lần số đã
cho

15

30

20

35

25

0

TaiLieu.VN


Toán

TaiLieu.VN


Toán

TaiLieu.VN


Tự nhiên và Xã hội:
LOÀI VẬT SỐNG Ở ĐÂU ?

Con gì nhảy nhót leo trèo
Mình đầy lông lá, nhăn nheo làm trò?

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×