Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 9: Gấp một số lên nhiều lần

TaiLieu.VN


Toán

Kiểm tra bài cũ:
Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a, 14; 21; 28; 35
… ; 42


35 ; 28
b, 56; 49; 42; …

TaiLieu.VN


Toán

Tiết 33: GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN


Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài gấp
3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy cm?
Bài giải

Tóm tắt
A 2cm B
C

?cm

D

Độ
dài
đoạn
thẳng CD là:
Bµi
Bµi
to¸n
to¸n
cho
hái
biÕt
g×?
g×?
2 x 3 = 6 (cm)
Đáp số: 6 cm

§Ó tÝnh ®é dµi ®o¹n th¼ng CD em ®· lµm
Muèn
tÝnh ®é dµi ®o¹n th¼ng CD ta lµm thÕ nµo?
thÕ
nµo?
TaiLieu.VN


Toán

Tiết 33: GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN

GÊp 4 kg lªn
5 lÇn
ta lµm
GÊp
mét
GÊp
2cm
lªn
4
lÇn
ta sè
Muèn
gÊp
mét

thÕ
GÊp 3m lªn mét

lÇnnµo?
ta lµm
lµm thÕ
thÕ nµo?
nµo?
lªn
5
lÇn
ta
lµm
thÕ
lªn nhiÒu
lÇn
ta nµo?
lµm thÕ nµo?

TaiLieu.VN


Toán

Tiết 33: GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN

Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài gấp
3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy cm?
Bài giải

Tóm tắt
A 2cm B
C

Độ dài đoạn thẳng CD là:
?cm

D

2 x 3 = 6 (cm)
Đáp số: 6 cm

èn gÊp mét sè lªn nhiÒu lÇn ta lÊy sè ®ã nh©n víi sè l
TaiLieu.VN


Toán

Tiết 33: GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN
Bài tập 1:
Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm
nay chị bao nhiêu tuổi?
Tóm tắt
Bài giải
6 tuổi

Bµi Năm
to¸nnay
hái
g×?
tuổi
chị là:
? tuổi

6 x 2 = 12 tuổi
N¨m nay em mÊy tuæi?
Tuæi cña chÞ nh thÕ nµo so víi tuæi cña em?
Đáp số: 12 tuổi
TaiLieu.VN


Toán

Tiết 33: GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN
Bài tập 2:
Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam
của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?
Tóm tắt
Bài giải
7 quả
MÑ h¸i ®îc sè qu¶
cam
7 xlµ:
5 = 35 (quả)
? quả

Bµi to¸n hái g×?

Đáp số: 35 quả cam

Bµi to¸n cho biÕt g×?
TaiLieu.VN


Toỏn

Tit 33: GP MT S LấN NHIU LN
Bi tp 3:
Vit s thớch hp vo ụ trng (theo mu):

S ó cho

3

6

4

7

5

Nhiu hn s ó
cho 5 n v

8

11

9

12

10

5

20

35

25

0

Gp 5 ln s ó cho 15 30

0

ốn
m một
tìmsố
một
nhiều
số gấp
hơn
sốsố
đãđã
cho
cho
một
một
sốsố
lần
đơn
ta làm
vị ta
thế
làm

Nêu
yêu
cầu
của
bài
tập
3?
TaiLieu.VN


Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2009

Toán

Tiết 33: GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN
Củng cố
Giờ Toán hôm nay chúng ta học bài gì?
* Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm như thế nào?
Dặn dò: Về nhà ôn lại bài
Chuẩn bị bài: Luyện tập

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×