Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 9: Gấp một số lên nhiều lần

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh

TaiLieu.VN


1. Đọc thuộc lòng bảng nhân 7.
2. Tính
a) 7 x 5 + 15 = 35 + 15 = 50
b) 7 x 6 + 18 = 42 + 18 = 60
c) 7 x 3 + 9 = 21 + 9 = 30

TaiLieu.VN


GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN
Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn
thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy cm?

A

Tóm tắt

2cm

Bài giải
B

C

Độ dài đoạn thẳng CD là:
D

? cm

2 x 3 = 6 (cm)
Đáp số: 6 cm

Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.

TaiLieu.VN


GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN
Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.

1

Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm
nay chị bao nhiêu tuổi?

Tóm tắt
Em:

Bài giải:
6 tuổi

Tuổi của chị hiện nay là :

Chị:

6 x 2 = 12 (tuổi)
? tuổi

TaiLieu.VN

Đáp số: 12 tuổi


GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN
Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.

Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam
của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?

2

Tóm tắt
Con
Mẹ

Số cam của mẹ hái là:
7 x 5 = 35 (quả)

7 quả

Đáp số: 35 quả cam
? quả

TaiLieu.VN

Bài giải


GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN
Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.

3

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
Số đã cho

3

6

4

7

Nhiều hơn số đã cho
5 đơn vị

8

1
1

9

Gấp 5 lần số đã cho

1530 20

TaiLieu.VN

5

0

1
2

10

5

35

25

0


GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN
Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.

An cã 2 nh·n vë. B×nh cã sè nh·n vë gÊp 3 lÇn sè
nh·n vë cña An. Chi cã sè nh·n vë gÊp 4 lÇn sè
nh·n vë cña B×nh. Hái Chi cã bao nhiªu nh·n vë
A. 10 nh·n vë

TaiLieu.VN

B. 24 nh·n vë

A. 20 nh·n vë


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×